Erik Penser Bank

Erik Penser Bank är en privatägd bank som erbjuder ett brett urval av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare. Vi fokuserar på att skapa värde åt våra kunder.

Erik Penser Bank har ett hundratal anställda och huvudkontor i Stockholm. Vår affärskultur bygger på en övertygelse om att långsiktig framgång för banken endast kan vara grundad på framgång för våra kunder och uppdragsgivare.

Affärsidé

Erik Penser Bank skall erbjuda finansiella lösningar som skapar värde för privata och institutionella investerare, företag och låntagare.

Vision

Erik Penser Banks vision är att vara den ledande fristående leverantören av finansiella lösningar till en kvalificerad målgrupp.

Strategi

Erik Penser Banks strategi kretsar kring att skapa kundvärde genom att erbjuda anpassade finansiella lösningar inklusive en kompletterande utlåningsverksamhet samt personlig service.

Erik Penser Bank AB bedriver bankrörelse och värdepappersrörelse efter tillstånd och under tillsyn av svenska Finansinspektionen. Adress: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Erik Penser

 

Erik Penser, född 1942 i Eslöv, började sin finanskarriär på Bankirfirman Langenskiöld 1969. Tillsammans med vännen Thomas Fischer arbetade han intensivt för att utveckla firmans affärer. Genom att även privat investera i aktier, emellanåt med hög belåning, kom han att skaffa sig ett avgörande ägarinflytande i flera stora börsföretag.

Under 1980-talet och i början av 1990-talet var Erik Penser en av Sveriges mest inflytelserika finansmän. Genom sitt holdingbolag Yggdrasil kontrollerade han bland annat kemi- och försvarsindustrikoncernen Nobel Industrier och Asken, ett investmentbolag med stora intressen i framförallt SKF, men även i många andra företag, däribland Carnegie.

Erik Penser grundade Erik Penser Fondkommission 1994 och 2008 blev företaget bank. Erik Penser var under 2010-talet även stor ägare i det expansiva hedgefondföretaget Pan Capital.

Erik Penser är stor markägare i England, där han även föder upp galopphästar. Han har också utmärkt sig som samlare av många olika saker. På väggarna i bankens mötesrum hänger bland annat hans samlingar av aktiebrev, filmaffischer och sedlar.

Bolagsstyrning

Årsstämma

Årsstämman är det högsta beslutande organet i företaget och det forum genom vilket aktieägarna kan utöva sitt inflytande. Årsstämmans uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen.

Styrelse

Erik Penser Banks styrelse består av fem ordinarie ledamöter samt ordföranden. VD är inte ledamot i bolagets styrelse. I styrelsen är tre ledamöter oberoende i förhållande till såväl bolaget som dess ägare.

Banken har implementerat en policy angående lämplighetsbedömningar och mångfald i samband med rekrytering av styrelseledamöter och VD. Policyn innefattar även de åtgärder som ska vidtas i fall att utsedd styrelseledamot inte anses lämplig. Beträffande mångfald är syftet med policyn att Erik Penser Bank vid tillsättning av styrelseledamöter betraktar en bred uppsättning egenskaper och kunskaper. I detta syfte innefattar policyn krav på att ålder, kön, geografiskt ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund ska beaktas i syfte att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande.

VD och företagsledning

Tillförordnad VD i Erik Penser Bank är Fredrik Sträng. Enligt VD-instruktionen leder verkställande direktören verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD håller kontinuerligt styrelsen och dess ordförande informerade om bolagens finansiella ställning och utveckling. Ledningen för Erik Penser Bank består av sex personer.

Revisor

Dan Beitner, auktoriserad revisor från KPMG, är revisor i Erik Penser Bank.

Organisation

Bankens verksamhet är organiserad i tre affärsområden, Corporate Finance, Financing Solutions och Wealth Management samt en rad stödfunktioner.

Erik Penser Banks organisationsschema

Styrelsens och verkställande direktörens anseende, erfarenheter och uppdrag

Erik Penser Bank är skyldig att säkerställa att VD och samtliga styrelseledamöter vid alla tidpunkter enskilt är lämpliga för sitt uppdrag. Initialt sker bedömningen med avseende på lämplighet innan tillträde. Därutöver bedöms den löpande. Lämplighetsbedömning genomförs även kollektivt för hela styrelsen för att säkerställa god samarbetsförmåga och tillräcklig kunskap, kompetens och expertis för att förstå bankens affär och huvudsakliga risker. Den kollektiva lämplighetsbedömningen görs minst vartannat år.

Vid formulering av krav- och kunskapsprofilen, inför byte av befintlig styrelseledamot eller till­sättande av ny styrelseledamot, görs också en genomlysning av styrelsens samlade kompetens och utifrån den sker en bedömning av vilka kompetenser och färdigheter som ska prioriteras. Vid rekrytering av nya ledamöter till styrelsen ska banken, utöver vad som krävs avseende kunskap, kompetens och integritet, beakta mångfaldsaspekten. I rekrytering av nya ledamöter ska banken sträva efter att skapa mångfald, bland annat med avseende på kön, ålder, samt utbildnings- och yrkesbakgrund.

Styrelseledamöterna i Erik Penser Bank har mångårig yrkeserfarenhet från skilda men för banken relevanta områden. Således finns i styrelsen gedigen kunskap och erfarenhet inom bl.a. bank och finansiering, kapitalförvaltning, kapitalförsörjning, riskkontroll, redovisning, små- och medelstor affärsverksamhet, entreprenörskap, ledarskap, juridik etc.

Den verkställande direktörens insatser och kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet utvärderas minst årligen av styrelsen. Utvärderingen regleras av styrelsens arbetsordning. Det är styrelsen som tillsätter och entledigar den verkställande direktören i Erik Penser Bank.

Sedan den 2 augusti 2014 finns begränsningar för hur många uppdrag en styrelseledamot i en bank får inneha. EPB:s styrelseledamöters uppdrag är i enlighet med reglerna.

Styrelse

Claes-Henrik Julander - Styrelseordförande
Född: 1969
Ytterligare styrelseuppdrag: Biocrine AB (ledamot), Buddebol AB (ordförande), K2A (ledamot), Star Stable Entertainment (ordförande), Svipdag AB (ledamot).
Invald: 2013
Erik Penser - Ledamot
Född: 1942
Ytterligare styrelseuppdrag: Sandrew AB (ledamot), Anders Sandrews Stiftelse (ledamot), Stiftelsestyrelsen för Lunds Universitet (ledamot), Newbury Racecourse plc (ledamot), Compton Beauchamp Estates Ltd (ordförande).
Invald: 1994
Hans Boberg - Ledamot
Född: 1964
Grundare och delägare av Änglarum Finanskonsult
Ytterligare styrelseuppdrag: Asia Growth Capital Management AB (ledamot), Hamngården i Brantevik AB (ledamot), Sparbanken Syd (ordförande).
Invald: 2007
Björn König - Ledamot
Född: 1962
Ytterligare styrelseuppdrag: The American Friends of Moderna (ledamot), Belfer Centre for Science and International Affairs (ledamot) och Global Child Forum (ledamot).
Invald: 2022
Jenny Penser - Ledamot
Född: 1973
Ytterligare styrelseuppdrag: Altaal AB (ordförande)
Invald: 2007
Anna Ramel - Ledamot
Född: 1963
Grundare och delägare av Kjellander & Ramel AB
Ytterligare styrelseuppdrag: Alcur Fonder AB (ledamot), Nordea Asset Management AB (ledamot), Nordea Investment Management AB (ledamot), Proventus Capital Partners AB (ledamot).
Invald: 2016
Lars Thulin - Ledamot
Född: 1940
Ytterligare styrelseuppdrag: Lunds Universitet: Skissernas Museum (ledamot).
Invald: 1994

Företagsledning

Astrid Algulin - Finanschef
Född: 1979
Anställd: 2015
Jonas Björkman - Chef Corporate Finance
Född: 1968
Anställd: 2018
Sophia Eriksson - Chef Human Resources
Född: 1979
Anställd: 2022
Lina Holmgren - Chief Operating Officer
Född: 1977
Anställd: 2006
Erika Lundquist - Chef Wealth Management
Född: 1968
Anställd: 2021
Fredrik Sträng - Tillförordnad VD, Chef Financing Solutions
Född: 1965
Anställd: 2006
Lars-Olov Sönnerlid - Chef IT
Född: 1971
Anställd: 2017

Intern kontroll och riskhantering

God intern styrning och kontroll är en viktig förutsättning för att bedriva bankens verksamhet. I enlighet med styrelsens riktlinjer skall verksamheten bedrivas på ett etiskt ansvarsfullt och professionellt sätt samt följa gällande regler för verksamheten. Den interna kontrollen har som syfte att se till att relevanta risker identifieras, mäts och kontrolleras. Detta ställer krav på en effektiv organisation och förvaltning av verksamheten samt en tillförlitlig rapportering.

Den operativa verksamheten – den första försvarslinjen – ansvarar för att risker identifieras, värderas och hanteras. Riskhanteringen sker löpande inom respektive avdelning och område. Ansvariga är de operativa affärsområdes- och avdelningscheferna.

Banken utför minst en gång per år en intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU). Syftet med utvärderingen är att säkerställa att banken håller tillräckligt med kapital för att möta de risker som den exponeras för.

Funktionerna för riskkontroll och regelefterlevnad

Den andra försvarslinjen består av funktionen för riskkontroll och funktionen för regelefterlevnad. Båda funktionerna rapporterar direkt till bolagets styrelse, revisionskommitté och VD. Funktionerna arbetar bland annat med granskningar av den operativa verksamheten i enlighet med verksamhetsplaner som årligen fastställts av styrelsen.

Funktionen för riskkontroll följer kontinuerligt upp hanteringen av bankens olika riskslag. En utförligare beskrivning av bankens riskarbete finns i bankens årsredovisning, not 33.

Funktionen för regelefterlevnad övervakar och kontrollerar efterlevnaden av dels lagar, förordningar och andra regler i den tillståndspliktiga verksamheten, dels interna regler samt ger råd och stöd till anställda, VD och styrelse i dessa frågor.

Internrevision

Den tredje försvarslinjen är Internrevisionen som granskar alla funktioner inklusive de två kontrollfunktionerna. Styrelsen har beslutat att uppdra den oberoende granskningsfunktionen till en extern part. Rapportering sker direkt till Revisionskommitté och styrelse.

I Instruktion för Riskkontroll, Instruktion för Compliance samt Instruktion för Internrevision framgår ansvarsområden och befogenheter samt vilka och när frågor skall rapporteras till styrelse och VD.

Styrelsens bedömning

Styrelsen bevakar löpande den interna styrningen, kontrollen samt riskhanteringen inom banken. Årligen sammanställs en gemensam rapport från VD, riskkontrollfunktionen, compliancefunktionen och internrevisionsfunktionen om hur respektive funktion bedömer den interna styrningen och kontrollen inom banken. Baserat på denna rapport, genomgång av styrelsens särskilt utsedda ansvarsområden samt löpande rapporter från riskkontrollfunktionen, compliancefunktionen, internrevisionsfunktionen och externrevisionsfunktionen är styrelsens bedömning att den interna styrningen, kontrollen och riskhanteringen i grunden är tillfredsställande och att verksamheten kontinuerligt arbetar med utveckling av denna.

 

Hållbarhet

En av Erik Penser Banks viktigaste tillgångar är det förtroende som våra kunder, myndigheter och allmänheten visar oss. En förutsättning för detta förtroende är att vår verksamhet präglas av en hög etisk standard. Hållbarhetsfrågor är därmed en naturlig del av bankens verksamhet. Dessa inkluderar ett ansvar för hur verksamheten påverkar samhället ur ett ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt perspektiv.

Mot bakgrund av att vår verksamhet har en relativt liten miljöpåverkan ligger tyngdpunkten i vårt hållbarhetsarbete på de affärsetiska och de sociala frågorna. Målet är att våra kunder, affärspartners och övriga intressenter skall uppleva Erik Penser Bank som ett hållbart och ansvarstagande företag och som ett föredöme i fråga om affärsetik.

Länk till EPB:s hållbarhetspolicy

Länk till EPB:s hållbarhetsredovisning 2022

Finansagenter

Erik Penser Bank samarbetar med följande finansagenter:
Anyfin AS
Org.nr. 928 176 657
Adresse: Tollbugata 8, 0152, Oslo
Telefon: +47 81 50 30 50
E-post: hello@anyfin.no
www.anyfin.no

Uno Finans AS
Org.nr. 921 320 639
Adresse: Skippergata 33, 0154, Oslo
Telefon: +47 40 00 51 60
E-post: kundeservice@unofinans.no
www.unofinans.no

 

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter från Erik Penser Bankaktiebolag publiceras halvårsvis

Krav på LEI-kod för juridisk person

Enligt nya EU-regler behöver alla företag, föreningar och stiftelser som handlar med värdepapper en global identifieringskod, en Legal Entity Identifier (LEI). Syftet är att stärka skyddet för den som investerar i värdepapper.

En Legal Entity Identifier är en 20-siffrig unik kod som identifierar en juridisk person som deltar i transaktioner på finansiella marknader, oavsett vilka marknader och rättssystem de sker i. En LEI-kod kan utfärdas till alla juridiska personer.

En LEI-kod måste införskaffas från en auktoriserad LEI-utfärdare, till exempel www.nordlei.org och registreras i god tid innan den nya EU-förordningen Mifid 2/Mifir (Markets in Financial Instruments Regulation) träder i kraft den 3 januari 2018. Företagen ansvarar själva för införskaffandet av LEI-koden samt att den uppdateras årligen genom en årlig avgift till utfärdaren.

 

MiFID II

Det nya regelverket för värdepappersaffärer 2018
Den 3 januari 2018 kommer nya regler för värdepappersmarknaden inom EU att träda i kraft. Syftet med direktivet MiFID II och förordningen MiFIR är att skapa lika villkor på värdepappersmarknaden inom EU. Detta uppnås genom att öka kraven på att offentliggöra positioner, bud och transaktioner samt genom att stärka investerarskyddet via en ökad informationsgivning till investerare.

Övergripande förändringar av villkor
Som en följd av de nya lagkraven har vissa förändringar av våra depåavtal, handelsavtal, allmänna bestämmelser och allmänna villkor blivit nödvändiga. De nya avtalen och bestämmelserna finns på vår hemsida, www.penser.se, och kan på begäran även skickas ut i pappersform. Se mer i depåavtal privatpersoner, depåavtal juridiska personer, handelsavtal privatpersoner och handelsavtal juridiska personer.

Nedan följer några av de förändringar hos Erik Penser Bank som sker i samband med MiFID II:

– I samband med investeringsrådgivning kommer du från årsskiftet att erhålla en s.k. lämplighetsförklaring från oss. Denna dokumentation ska specificera vilka råd du har fått och hur råden motsvarar dina egenskaper och mål. Dokumentationen kommer att finnas på Penser Net i samband med genomförd transaktion. För att kunna ge en kvalificerad lämplighetsförklaring behöver vi hämta in omfattande uppgifter rörande din ekonomiska situation. Dessa uppgifter registrerar vi i en s.k. behovsanalys. Den utgör basen för lämplighetsförklaringen.

– Rapportering för diskretionära portföljförvaltningstjänster samt kunder klassade som icke-professionella med innehav i hävstångsinstrument har utökats med värdeminskningsrapporter om värdet av portföljen sjunker mer än 10 procent jämfört med värdet vid rapporteringsperiodens början.

– Efter årsskiftet kommer vi att kommunicera mycket via internettjänsten Penser Net, där inloggning sker med hjälp av BankID.

– Samtliga medborgarskap måste anges (före årsskiftet).

– Företag måste ha en global identifieringskod, LEI-kod (Legal Entity Identifier), för att kunna handla med värdepapper.

 

Kostnader och avgifter

Nedan följer exempel på vilka kostnader och avgifter som tas ut för respektive finansiellt instrument samt hur avgifterna kan komma att påverka värdet på investeringen. Observera att dessa avgifter och kostnader bygger på en rad antaganden och förutsättningar vilket gör att de kan komma att avvika från verkliga kostnader och avgifter.

Insättningsgaranti och investerarskydd

Insättningsgaranti
Enligt beslut av Riksgälden omfattas alla kontanta medel på konto hos Erik Penser Bank (institutet) av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.
Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i institutet med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. Ytterligare information finns på www.insattningsgaranti.se

Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet på 1 050 000 kr för varje kund.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag institutet försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Om kunden inte har erhållit någon återbetalning inom denna tidsfrist bör Riksgälden kontaktas eftersom möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid. En längre tid för utbetalning kan dock aktualiseras vid begäran om ersättningar för vissa insättningar. Kontaktinformation till Riksgälden är Olof Palmes gata 17, 103 74 Stockholm, telefon +46 8 613 52 00, e-post: ig@riksgalden.se.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Investerarskydd
Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har kunden, om denne i händelse av institutets konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos institutet, rätt till särskild ersättning med ett belopp som föreskrivs i lag, vilket per den 1 juli 2009 uppgår till högst 250 000 kr. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som institutet tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa sitt krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning. Ytterligare information om hur investerarskyddet fungerar finns på www.riksgalden.se.

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto, ISK, är en kontoform som varit tillgänglig för investerare sedan januari 2012. Inkomsten på det kapital som placeras på kontot beräknas och beskattas enligt schablon. Schablonbeskattningen innebär också att det inte uppstår några skatterelaterade inlåsningseffekter i värdepappersinnehaven. Till skillnad från en kapitalförsäkring har innehavaren rösträtt vid bolagsstämmor för de aktier som förvaltas inom ramen för Investeringssparkontot.

Förhandsinformation om Investeringssparkontot
Investeringssparkontot passar dig som vill placera i fonder och noterade värdepapper och gärna slipper redovisningen av enskilda vinster och förluster i deklarationen. Läs mer om Investeringssparkontot under länkarna nedan.

Förhandsinformation om Investeringssparkonto

Godkända investeringstillgångar

Öppna Investeringssparkonto
Rådgivarna på Erik Penser Bank berättar gärna mer om Investeringssparkontot och hur du öppnar ett Investeringssparkonto. De tillhandahåller även Depåavtalet, vårt huvudavtal, vilket inte finns för nedladdning. I länken nedan kan du läsa mer om våra allmänna villkor och bestämmelser.

Allmänna bestämmelser

Insättningsgaranti
Ditt Investeringssparkonto omfattas av insättningsgarantin. Läs mer om insättningsgarantin här.

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

-->

penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner