Välkommen

Rådgivning i finansierings- och strukturfrågor för företagsägare

Erik Penser Corporate Finance erbjuder kvalificerade tjänster i samband med börsnoteringar och andra aktiemarknadstransaktioner, kapitalanskaffningar (publika och privata) samt rådgivning vid företagsöverlåtelser.

Vi är främst verksamma på den svenska marknaden. Ytterst består vår uppgift i att etablera utrymme, tillföra information och skapa trygghet så att säljare och köpare kan mötas på marknaden för aktier eller aktierelaterade instrument. Affärstillfällen går i de allra flesta fall att skapa. Det är både vår grundsyn och erfarenhet.

Erik Penser Corporate Finance har byggts upp sedan 2004. Sedan dess har banken utfört ett stort antal uppdrag med goda resultat och etablerat en stark ställning med huvudinriktning på Small Cap-segmentet. Detta har i sin tur medfört en rad värdefulla erfarenheter om branscher, bolag och transaktionssituationer samt ett stort kontaktnät på investerarsidan.

God leveranskapacitet och lång erfarenhet
Erik Penser Corporate Finance har 14 medarbetare med lång och relevant erfarenhet från transaktionsmarknaden. Vi vågar påstå att inom Small Cap-segmentet är det få aktörer som kan uppvisa samma erfarenhetsbas och leveranskapacitet som vi.

Vill du veta mer om Corporate Finance?

Ring mig på
08 - 463 80 34

Fredrik Sträng

Publika uppdrag

Erik Penser Corporate Finance har stor erfarenhet av börsintroduktioner och andra marknadsnoteringar, riktade emissioner, företrädesemissioner, inlösenprogram, arrangemang av garantikonsortier och andra aktierelaterade transaktioner. Vid emissioner tillhandahåller vi djupgående kunskap om marknadsregler, praxis och koder, samt en grundlig förståelse för aktieägarnas preferenser, prissättning och tidsaspekter.

Blocktransaktioner

Efter finanskrisen 2008 har likviditeten, även i relativt stora bolag, blivit mindre, vilket betyder att det ibland är förenat med en del svårigheter att sälja större aktieposter. Erik Penser Corporate Finance har genomfört en rad transaktioner i Mid Cap-segmentet som inneburit spridning såväl till institutioner som till så kallade industriella investerare. Banken har ett väl inarbetat kontaktnät samt kunskap om investerares preferenser och tillgängliga poster, vilket är förutsättningar för att exekvera denna typ av transaktioner.

Kredit

I egenskap av bank har vi möjlighet att erbjuda företagskunder vissa kreditlösningar. Vid ett stort antal tillfällen har så kallad bryggfinansiering lämnats inför kommande nyemissioner. Som ett led i våra kunders affärsutveckling har även andra typer av krediter lämnats, t ex förvärvskrediter och fastighetsrelaterade krediter. Vi arbetar med kreditbelopp på 1­–100 mkr, med upp till 24 månaders löptid.

Fakturabelåning

Vi erbjuder sedan 2015 fakturabelåning. Med kundens specifika behov och förutsättningar som utgångspunkt kan vi erbjuda en flexibel och skräddarsydd lösning till konkurrenskraftiga villkor.

Fakturabelåning är en modern och växande finansieringsform där bolag på ett enkelt sätt frigör kapital genom att belåna sina kundfordringar. En av fördelarna med fakturabelåning, till skillnad från fakturaköp, är att kundrelationen behålls och kontrolleras av dig. Upp till 90 procent av fakturabeloppet utbetalas direkt och resterande del när kunden betalar fakturan. I den här tjänsten så sköter Erik Penser Bank en del av bolagets fakturaadministration och hjälper till med påminnelser och kravhantering, vilket sparar både tid och pengar. Vi erbjuder även en webblösning som gör det möjligt att följa reskontran i realtid.

Penser Certified Adviser

epca

Erik Penser Bank Corporate Finance verkar som Certified Adviser till bolag listade på Nasdaq First North. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en så kallad Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns.  För närvarande har vi tio licensierade CA-rådgivare.
Besök hemsida

Pågående uppdrag

Arocell offentliggör erbjudandehandling och prospekt avseende erbjudandet till aktieägarna i IDL Biotech AB

Arocell AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL Biotech AB. Erik Penser Bank agerar emissionsinstitut.

Läs mer

Codemill genomför IPO om 48 Mkr på Nasdaq First North

Codemill är ett svenskt techbolag som grundades i Umeå 2008. Codemill startade som ett konsultbolag som erbjöd olika tekniska tjänster och byggde videoprodukter till några av världens största video- och mediebolag. Allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt erbjuds att teckna högst 2 500 000 aktier i Codemill till teckningskurs 19 SEK per aktie. Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas kommer Erbjudandet att tillföra Bolaget 47,5 MSEK före kostnader relaterade till Erbjudandet.

Läs mer

Företrädesemission i Promore Pharma AB

Promore Pharma utvecklar läkemedel för ärrprevention och behandling av kroniska bensår. Bolagets styrelse fastslog i mars 2021 en ny utvecklingsstrategi för ensereptide och ropocamptide vilket innebär att Bolaget reducerat det framtida kapitalbehovet avsevärt samtidigt som marknadspotentialen för ensereptide utökas. Sammantaget erbjuder den nya strategin flera värdeskapande delmoment för Bolaget och för att finansiera denna verksamhetsplan har styrelsen beslutat om att genomföra Företrädesemissionen om 48,6 MSEK, före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till 3,8 MSEK. Den som på avstämningsdagen den 1 juni 2021 var registrerad som aktieägare i Promore Pharma AB äger rätt att med företräde teckna aktier i nyemissionen och kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Teckningstiden löper under perioden 3 – 17 juni 2021.

Läs mer

Inlösenprogram i Confidence International AB avseende teckningsoptioner av serie 3

Läs mer

Inlösenprogram i Secits Holding AB avseende teckningsoptioner av serie 2019/2021

Läs mer

Företrädesemission i Enzymatica AB (publ) maj 2021

Under 2020 fortsatte Enzymatica sin internationella expansion och har nu ingått avtal för ColdZyme på ett 60-tal marknader. På den svenska marknaden stärkte ColdZyme sin position och ökade sin marknadsandel från 7,1 procent till 7,4 procent. Den totala förkylningsmarknaden i Sverige minskade dock under 2020 på grund av social distansering och färre butiksbesök till följd av covid-19. Den 29 mars 2021 beslutade styrelsen för Enzymatica, baserat på bemyndigande givet av årsstämman 2020, att genomföra Företrädesemissionen som vid full teckning tillför Bolaget cirka 59 MSEK, före emissionskostnader om cirka 4 MSEK.

Läs mer

Abliva – upptagande till handel av nyemitterade aktier

Läs mer

Genomförda uppdrag

Utvalda transaktioner

Bioservo
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
14 Mkr
År
2020
Irisisty
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
50 Mkr
År
2020
Rolling Optics
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
30 Mkr
År
2020
AAC Clyde Space
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
52 Mkr
År
2020
OssDsign
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
65 Mkr
År
2020
Codemill
Transaktionstyp
Private Placement
Belopp
24 Mkr
År
2020
Gavagai
Transaktionstyp
Private Placement
Belopp
20 Mkr
År
2020
AAC Clyde
Transaktionstyp
Blockaffär
Belopp
29 Mkr
År
2020
Kopparbergs Bryggeri
Transaktionstyp
Blockaffär
Belopp
25 Mkr
År
2020
Upsales
Transaktionstyp
Blockaffär
Belopp
20 MKr
År
2020
Vicore Pharma
Transaktionstyp
Blockaffär
Belopp
20 Mkr
År
2020
Chromogenics
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
94 Mkr
År
2020
Idogen
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
34 Mkr
År
2020
Ellen Aktiebolag
Transaktionstyp
Företrädesemssion
Belopp
15 Mkr
År
2020
Saxlund Group
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
85 Mkr
År
2020
Guard Therapeutics
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
75 MKr
År
2020
Exsitec
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
70 Mkr
År
2020
Advenica
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
26 Mkr
År
2020
Chromogenics AB
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
76 Mkr
År
2020
Idogen
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
26 Mkr
År
2020
Nanexa
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
39 Mkr
År
2020
Nanologica
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
55 Mkr
År
2020
NeuroVive Pharmaceutical
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
67 Mkr
År
2020
Nexam Chemical
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
46 Mkr
År
2020
Transtema Group
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
60 Mkr
År
2020
Lipidor
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
35 Mkr
År
2020
Nanologica
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
57 Mkr
År
2020
Optfreeze
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
25 Mkr
År
2020
Sensys Gatso Group
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
75 Mkr
År
2020
Zwipe
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
96 Mkr
År
2020
Ziccum
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
39 Mkr
År
2020
OssDsign
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
174 Mkr
År
2019
Upsales
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
25 Mkr
År
2019
AcuCort AB
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
41 Mkr
År
2019
Advenica
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
26 Mkr
År
2019
aXichem
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
59 Mkr
År
2019
Bioservo
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
64 Mkr
År
2019
Bluefish Pharmaceuticals
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
59 Mkr
År
2019
Botnia Exploration
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
3 Mkr
År
2019
Confidence Intarnational AB
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
19 Mkr
År
2019
Gabather AB
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
50 Mkr
År
2019
Insplorion
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
30 Mkr
År
2019
Rhovac
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
181 Mkr
År
2019
Scandidos
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
35 Mkr
År
2019
Westpay
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
34 Mkr
År
2019
AAC Clyde Space
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
82 Mkr
År
2019
Arc Aroma Pure
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
42 Mkr
År
2019
Guard Therapeutics
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
26 Mkr
År
2019
Artificial Solutions
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
59 Mkr
År
2019
Integrum
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
11 Mkr
År
2019
Intervacc
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
62 Mkr
År
2019
Zeta Display AB
Transaktionstyp
Nyemission
Belopp
30 Mkr
År
2019
OssDsign
Transaktionstyp
Private Placement
Belopp
64 Mkr
År
2019
C.A.G Group
Transaktionstyp
Börsnotering på Nasdaq First North Premier
Belopp
70 Mkr
År
2018
Enzymatica
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
99 Mkr
År
2018
Asarina Pharma
Transaktionstyp
Börsnotering på Nasdaq First North
Belopp
150 Mkr
År
2018
Transtema
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
78 Mkr
År
2018
Vicore Pharma
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
82 Mkr
År
2018
Sivers IMA
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
26,4 Mkr
År
2018
Smart Eye
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
43,6 Mkr
År
2018
Odd Molly
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
37,3 Mkr
År
2018
Confidence
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
17,8 Mkr
År
2018
Indentive
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
10,8 Mkr
År
2018
Cell Impact
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
41 Mkr
År
2018
I-tech
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
38,5 Mkr
År
2018
Iconovo
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
40,4 Mkr
År
2018
ZetaDisplay
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
74,5 Mkr
År
2018
HANZA Holding
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
60,3 Mkr
År
2018
Nanologica
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
48 Mkr
År
2018
Elos Medtech
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
104,9 Mkr
År
2018
Lightlab
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
67,3 Mkr
År
2018
Jays
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
19 Mkr
År
2018
ICTA
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
49,4 Mkr
År
2018
Copperstone
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
30
År
2017
ALM Equity
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
192,5 Mkr
År
2017
Cantargia
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
232 Mkr
År
2017
Doxa
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
23,8 Mkr
År
2017
Gabather
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
26,5 Mkr
År
2017
Irisity
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
33,9 Mkr
År
2017
Pharmacolog
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
19,6 Mkr
År
2017
Sensys Gatso Group
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
103,2 Mkr
År
2017
Oboya Horticulture Industries
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
60,8 Mkr
År
2017
Sivers IMA
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
81,4 Mkr
År
2017
RLS Global
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
33,6 Mkr
År
2017
Pilum
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
64,0 Mkr
År
2017
Transtema
Transaktionstyp
Block trade
Belopp
39,0 Mkr
År
2017
Nepa
Transaktionstyp
Block trade
Belopp
99,7 Mkr
År
2017
HQ AB
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
15,8 Mkr
År
2017
Integrum
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
27 Mkr
År
2017
A1M Pharma
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
80,0
År
2017
Botnia Exploration
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
47,5
År
2017
Ellen
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
16,5 Mkr
År
2017
EpiSurf
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
109,5 Mkr
År
2017
Surgical Science
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
70,0 Mkr
År
2017
Paxman
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
30,4 Mkr
År
2017
Advenica
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
44 Mkr
År
2017
PiezoMotor
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
50 Mkr
År
2016
Nepa
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
75 Mkr
År
2015
Corline Biomedical
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
25,5 Mkr
År
2016
HQ AB
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
52,4 Mkr
År
2016
Endomines
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
70,8 Mkr
År
2016
Aino Health
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
53,8 Mkr
År
2016
Arc Aroma Pure
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
12 Mkr
År
2016
Smart Eye
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
80,5 Mkr
År
2016
Alcadon Group
Transaktionstyp
Börsnotering
Belopp
-
År
2016
Sprint Bioscience
Transaktionstyp
Riktad emission
Belopp
19,2 Mkr
År
2016
NSP
Transaktionstyp
Fairness Opinion
Belopp
-
År
2016
Pilum
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
11,2 Mkr
År
2016
Gabather
Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
32,4 Mkr
År
2016
BioInvent
Transaktionstyp
Riktad- och företrädesemission
Belopp
234 Mkr
År
2016
ScandiDos
Transaktionstyp
Nyemission
Belopp
28,7 Mkr
År
2016
BE Group
Transaktionstyp
Nyemission
Belopp
259,7 MSEK
År
2015
Eolus Wind AB
Transaktionstyp
Återköp
Belopp
249 MSEK
År
2015
Sensys
Transaktionstyp
M&A - Publikt
Belopp
-
År
2015
TC Tech
Transaktionstyp
IPO/Notering
Belopp
30 MSEK
År
2015
Swedol AB
Transaktionstyp
Blocktransaktion
Belopp
57 MSEK
År
2010
Digital Vision AB
Transaktionstyp
Nyemission
Belopp
35 MSEK
År
2010
Betsson AB
Transaktionstyp
Återköp
Belopp
353 MSEK
År
2010
Ladda fler

Kontakt

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner