Välkommen

Rådgivning och förvaltning för privata och institutionella investerare.
Affärsområdets chef: Erika Lundquist

Erik Penser Wealth Management erbjuder en modern och effektiv förmögenhetsförvaltning med syftet att bygga upp och utveckla förmögenheter. Det gör vi genom avancerad rådgivning, effektiv kapitalförvaltning, initierat mäkleri samt genom våra exklusiva family office-tjänster.

Kapitalförvaltningen på Erik Penser Bank karaktäriseras av ett tydligt fokus på effektivitet, kvalitet och låga kostnader. Vi utnyttjar systematiskt de komparativa fördelar vi har i egenskap av att vara en mindre och fristående aktör. Vi kan därmed agera snabbt och effektivt på förändrade förutsättningar i marknaden.

Rådgivningen är väl anpassad till den ökade komplexiteten på kapitalmarknaderna. Vi samarbetar även med externa rådgivare för att ge förmögna familjer och entreprenörer en modern och effektiv service.

Aktieanalysen är case-orienterad och därtill utvecklar vi ett brett spektrum av sammansatta investeringslösningar för både privata och institutionella investerare.

Förmögenhets
rådgivning

Erik Penser Bank erbjuder en modern förmögenhetsrådgivning med syftet att bygga upp och utveckla förmögenheter. Rådgivningen är anpassad till den ökade komplexiteten på kapitalmarknaderna. Vi samarbetar även med externa rådgivare för att ge förmögna familjer och entreprenörer en modern och effektiv service. Bedömningar kring strategier, portföljallokering och enskilda värdepapper kommuniceras löpande till våra kunder, som även kan få stöd av vårt exklusiva och initierade mäkleri.

Inom ramen för vår investeringsrådgivning integrerar vi hållbarhet. Läs mer om hur det arbetet ser ut här.

Family Office

Med större tillgångar följer ofta ett betydande ansvar som i sin tur leder till frågeställningar om framtidens utmaningar och möjligheter ur ett familjeperspektiv. Vi erbjuder familjer hjälp med allt från rådgivning, exempelvis vid försäljning av fastigheter och bolag, samt i pensionsfrågor.

Med en större förmögenhet öppnas även nya investeringsmöjligheter. Vi ger därför våra Family Office-kunder tillgång till specialanpassade investeringsmöjligheter som normalt endast är tillgängliga för institutionella placerare.

Kapitalförvaltning

Erik Penser Bank erbjuder professionell kapitalförvaltning i såväl diskretionär som i rådgivande form. Förvaltningen utmärks av en avancerad hållbarhetsmetodik, kundanpassade lösningar och en personlig service.

Vi arbetar aktivt med tillgångsallokering och kan utnyttja de komparativa fördelar vi har i egenskap av att vara en mindre aktör. Bedömningar kring strategier, portföljallokering och enskilda värdepapper kommuniceras löpande till våra kunder i bankens Veckobrev. Därtill sammanfattar vi regelbundet vår syn på finansmarknadernas utveckling och hur det påverkar vår förvaltning i vår Husvy.

Länk till Husvyn

Länk till Veckobrevet

Länk till summerad husvy

 

 

 

Penser Sustainable Impact

Penser Sustainable Impact är en av de mest hållbara globala aktiefonderna i Sverige och den enda med en direkt koppling till sociala investeringar. I Penser Sustainable Impact kombinerar vi avancerad hållbarhetsanalys med en kvantitativ investeringsmetodik. Hållbarhetsanalysen som används för att sålla fram möjliga investeringar är omfattande och djuplodande och grundar sig på EU:s rådande hållbarhetslagstiftning. Som ett resultat av vår noggranna urvalsprocess försvinner i dagsläget 85 procent av det globala investeringsuniversumet på grund av att företagen inte lever upp till vår stränga definition av ansvarsfulla investeringar. Vi gör även en så kallad positiv screening av det kvarvarande urvalet för att sålla fram de företag som är bäst i klassen på hållbarhet inom sina respektive branscher. En del av den överavkastning som vår beprövade investeringsmetod skapar kommer inledningsvis att finansiera SOS Barnbyars nystartade program för unga på väg att lämna samhällsvård i Stockholm. Målet med projektet är att en utsatt grupp unga ska får stöd i att skapa sig en hållbar framtid. En procent av fondens tillgångar kommer att skänkas till detta projekt. Erik Penser Banks utvärdering av investeringsmetodiken visar att den historiska avkastningen under de senaste femton åren hade varit mer än dubbelt så hög som en jämförbar global aktieförvaltning hade genererat.

Basfakta för investerare A

Basfakta för investerare B

Basfakta för investerare C

Basfakta för investerare D

Informationsbroschyr

Informationsblad om EPB:s hållbara förvaltning

Kapitalförvaltningens hållbarhetsmetodik

Månadsrapport A-klassen

Månadsrapport (ENG)

Prospectus (ENG)

Fund rules (ENG)

KIID A (ENG)

KIID B (ENG)

Viktig information:
Denna sida utgör endast marknadsföring och inte rådgivning. För en fullständig beskrivning av villkoren, se “Basfakta för investerare” som finns att ladda ned ovan. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Penser Dynamic Allocation

Penser Dynamisk Allokering är en fond som speglar Erik Penser Banks bedömning av hur en effektiv portfölj med medelhög risk bör vara komponerad för att ge optimal avkastning.

Portföljen är uppbyggd av kostnadseffektiva instrument, vilket bidrar starkt till att skapa en god avkastningspotential. Genom en effektiv riskspridning över tillgångsslag erhåller investeraren en bred portfölj med en enda investering. Målet med förvaltningen är att generera en avkastning om 5-7 procent per år över tid.

Produktblad

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare, ENG (KIID)

Informationsbroschyr

Månadsrapport

Hållbarhetsmetodik

Penser Dynamisk Allokerings strategi är baserad på bankens analysarbete. Detta går att läsa om i Veckobrevet och i vår Husvy, vilken publiceras månadsvis. Värdeutveckling, aktuella taktiska allokeringar och annan information går också att läsa om i fondens månadsrapport.

Se videopresentationen här

Förvaltningsavgiften är 1,15 procent per år. Vid en positiv utveckling utgår en avkastningsbaserad ersättning om 10 procent. Ersättningen utgår endast vid positiv utveckling över den historiskt högsta kursen.

Fondens utveckling – länk till Morningstar

Viktig information:
Denna sida utgör endast marknadsföring och inte rådgivning. För en fullständig beskrivning av villkoren, se “Basfakta för investerare” som finns att ladda ned här. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Penser Yield

Penser Yield är en fond som är framtagen för att skapa god riskjusterad avkastning genom att ta det bästa från en utdelningsportfölj av aktier, en high yield-portfölj av företagsobligationer och en hedgefondstrategi. Målsättningen är att ge en stabil avkastning genom en ström av utdelningar och kuponger över året och att korrelationen med aktiemarknaden skall vara låg.

Produktblad

Basfakta för investerare – Utdelande klass

Länk till Morningstar – Utdelande klass

Basfakta för investerare – Icke utdelande klass

Länk till Morningstar – Icke utdelande klass

Informationsbroschyr

Månadsrapport

Viktig information:
Denna sida utgör endast marknadsföring och inte rådgivning. För en fullständig beskrivning av villkoren, se “Basfakta för investerare” som finns att ladda ned ovan. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbar förvaltning

Erik Penser Banks hållbara kapitalförvaltning har som ambition att vara i framkant av hållbarhetsutvecklingen. Förvaltningen bygger på ett strikt etiskt och hållbart urval utan att förvaltarna gör avkall på den ekonomiska avkastningen. Erik Penser Bank arbetar med positiva och negativa urval av investeringar. Portföljrapporterna är fullständigt transparanta där hållbarheten i respektive innehav tydligt redovisas. Vi tydliggör därtill en rad speciella nyckeltal och tar fram CO2-besparingar o.s.v. Vår metodik kan ses som en faktor-investering, där själva processen med att hitta aktier som passar in ger en naturlig överavkastning jämfört index.

Metodiken inleds med ett så kallat negativt urval där bolag som systematisk bryter mot internationella normer och konventioner rörande exempelvis mänskliga rättigheter, korruption och miljö exkluderas. Vi väljer även att ta steget längre då vi beaktar parter involverade i bolagets distributionskedja och inkorporerar, utöver direkta, de indirekta konsekvenserna i vår analys. På så sätt skiftar vi hållbarhetsfokuset från ett enskilt bolag till ett mycket större och mer omfattande kontext. I detta arbete hanteras även kontroverser som företag kan man i, detta för att även inkludera nyheter som kan påverka våra strategier innan de syns i datapunkter hos bolaget. Kontroverserna härleds utefter FN:s Mänskliga Rättigheter, ILO:s konvention om ”Fundamental Principles and Rights at Work” och FN:s Global Impact.

Vår metodik möjliggör för en omfattande, djup och kvantifierbar hållbarhetsanalys på portföljnivå. Förvaltningen kompletteras därför av en månatlig portföljrapport beståendes av över 20 sidor med olika hållbarhetsmått. Hållbarhetsutvecklingen, som påverkas av bolagens underliggande betyg, portföljförändringar och finansiella utveckling, kan därmed följas dagligen.

Vill du veta mer om vår hållbara kapitalförvaltning, vänligen kontakta Jonas Thulin, chef EPB:s kapitalförvaltning, 08-463 8449

Mäkleri

Erik Penser Bank erbjuder engagerade mäkleritjänster till institutioner och till privata investerare. Vi har ett väl utbrett kontaktnät, personlig service och en flexibel struktur där vi löpande arbetar med såväl traditionellt mäkleri som mer komplexa blocktransaktioner.

Kontakta gärna mäklardesken via telefon på 084638490.

Analys

Erik Penser Bank har en grundläggande tro på kvalificerad fundamentalanalys som beslutsunderlag för investerare. Analysavdelningen representerar gedigen erfarenhet och kompetens inom såväl fundamental bransch- och företagsanalys, aktiestrategi samt makroanalys. Som genomsnitt har vårt analysteam mer än 17 års erfarenhet inom branschen.

Våra analytiker producerar löpande analyser om bolag vi följer inom ramen för Penser Access och Penser Future, uppdragsanalys, samt även om ett antal Case-bolag. Case utgör analysavdelningens syn på olika bolag vars fundamentala värde bedöms vara felvärderat av marknaden eller bolag där vi ser starka underliggande trender som inte till fullo reflekteras i kursen. Inom ramen för Case-analys producerar analytikerteamet analyser om ett antal medelstora och stora noterade bolag på Stockholmsbörsen.

Penser Access och Penser Future syftar till att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag. Detta görs dels genom den skrivna analysen och distributionen av denna, men även genom videoproduktion och anordnande av bolagsevenemang. En ökad uppmärksamhet gynnar såväl bolagets verksamhet som omsättningen i aktien. Läs mer om Penser Access här.

Likviditetsgaranti

Erik Penser Bank tillhandahåller tjänster för likviditetsgaranti för företagen på Stockholmsbörsens samt Nordic Growth Markets listor. Som likviditetsgarant säkerställer vi en specifik spread, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljkurs i en aktie. Samtidigt garanteras en minimivolym av aktier på köp- och säljsidan.

Genom likviditetsgaranti tas både nuvarande och tillkommande aktieägares intressen till vara, eftersom tjänsten skapar förutsättningar för en ökad handel i ett bolags aktier. Detta leder till en mer korrekt prisbildning och värdering av bolaget.

Referenser från bolag som är köpare av tjänsten ges på förfrågan.

Läs mer om likviditetsgaranti här.

Erik Penser Bank tillhandahåller tjänster för likviditetsgaranti för nedanstående bolag. Information om bolagens aktiekurser finns på www.nasdaqomxnordic.com/aktier samt Nordic Growth Markets listor.

AB Fastator
Advenica AB
ALM Equity AB
ALM Equity AB Preferensaktie
Arc Aroma Pure AB
Arcoma AB
Arise AB
Artic Paper S.A.
Atrium Ljungberg AB
Atvexa AB
aXichem AB
Beijer Alma AB B-aktie
Botnia Exploration AB
Catena AB
Confidence International AB
Consilium AB
Corline Biomedical AB
DDM Holding AB
Endomines AB
Endomines AB
Enorama Pharma AB
FM Matsson Mora Group AB
Footway Group AB
Götenhus Group AB B-aktie
Hanza Holding AB
Hedera Group AB
Iconovo AB
Irisity AB
Kapitalandelsbevis Estea 3
Karlbergsvägen 77 AB
Lagercrantz Group AB
Lammhults Design Group AB B-aktie
Lifeassays B
Lightlab Sweden AB B-aktie
Link Property Investment AB
Logistea AB
Maha Energy AB
MediRätt
Pegroco Invest Preferensaktie
Polygiene AB
Precio Fishbone AB
Redsense Medical AB
Rejlers AB
ScandBook Holding AB
Sensori AB
Skånska Energi AB B
Solnaberg Properties AB
Systemair AB
Torslanda Property Investment AB
Tre Kronor Property Investment AB
Verisec AB
ZetaDisplay AB Preferensaktie
ZetaDisplay AB Stamaktie
ZetaDisplay AB Teckningsoption 1

Penser Spar

Logga in

Med Penser Spar kan du kan spara till mycket fördelaktiga villkor

Dina besparingar på Penser Sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Se avsnittet som följer nedan för svar på vanliga frågor gällande Penser Spar.

Följande räntor gäller för närvarande på våra sparkonton:

3 månaders löptid: 4,10 %

6 månaders löptid: 4,15 %

1 års löptid: 4,05 %

2 års löptid: 2,95 %

Rörlig ränta: 2,30 %

Transitkonto: 0 %*

För Penser Spar fasträntekonto gäller en lägsta insättning på 20 000 kronor. Högsta insättning på Penser Spar är 1 050 000 kronor.

* När avtalstiden för ett fasträntekonto löper ut flyttas kapitalet och den intjänade räntan, minus skatten, till ditt transitkonto (vars ränta är 0 %). Du måste aktivt välja att flytta pengarna från ditt transitkonto. Detta gäller dock inte om du har ditt fasträntekonto inställt på ”Automatisk återinvestering”.

Erik Penser Bank skickar meddelande, till den e-postadress som finns angiven på Penser Spar Mina-sidor, angående att du aktivt måste flytta pengarna från ditt transitkonto. Du måste logga in på Mina sidor när avtalstiden för fasträntekontot löper ut.

Hur gör jag?

  1. Klicka på länken nedan för att logga in eller skapa ett nytt konto.
  2. En ruta dyker upp där du väljer till inloggning med BankID. Du får då välja vilken typ av e-legitimation du har (BankID på mobil eller BankID på dator).
  3. När du loggat in får du besvara några frågor gällande ditt kommande sparande samt fylla i dina kontaktuppgifter.
  4. Välj sparform.
  5. Godkänn de allmänna villkoren.
  6. Klart! Du kan nu göra en inbetalning till ditt nyöppnade Penser sparkonto via bankgiro.

Logga in här för att påbörja din ansökan till Penser Spar!

Inbetalning görs till Penser Spars bankgironummer 5090-5959 och du använder ditt OCR-nummer för det aktuella sparkontot. Observera att du ska göra en inbetalning, ej överföring. Du kan göra inbetalningar från vilket konto du vill. 

Vad behöver jag?

En giltig e-legitimation.
Information om ditt bankkonto (clearing- och kontonummer).

För att öppna konto i Penser Spar måste du vara minst 18 år, ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige. Konto kan endast öppnas i egenskap av privatperson och du behöver ha ett annat konto i en svensk bank för att göra uttag.

Bra att veta

Högsta möjliga sparbelopp är 1 050 000 kronor.

Fasträntekonto: Gällande fasträntekonton tillåts endast en insättning per sparkonto. Pengarna blir tillgängliga för uttag vid kontots förfallodag.

Konto med rörlig ränta: På konto med rörlig ränta kan du göra flera insättningar. Konto med rörlig ränta tillåter endast fördröjda uttag. Detta innebär att uttaget utförs fem bankdagar efter det har begärts. Observera att det inte går att göra interna överföringar från denna sparform.

Full kontroll online

Via Mina Sidor har du alltid full insyn i dina placeringar och kan enkelt se när ditt kapital kommer finnas tillgängligt. När en sparandeplacering löper ut kan du antingen välja att återinvestera den, eller att föra över pengarna till ett annat bankkonto.

Insättningsgaranti

Ditt Penser Sparkonto omfattas av insättningsgarantin. Läs mer om insättningsgarantin här

Läs mer om Allmänna villkor Penser Spar här.

Läs mer om FATCA här.

Läs mer om politiskt exponerad person här.

Vanliga frågor om Penser Spar

1. Vem kan bli kund?

För att öppna konto i Penser Spar måste du:

  • vara minst 18 år
  • ha ett svenskt personnummer
  • vara folkbokförd i Sverige
  • inneha e-legitimation/BankID.

Konto kan endast öppnas i egenskap av privatperson och du behöver ha ett annat konto i en svensk bank för att göra uttag.

2. Hur blir jag kund hos Penser Spar?

För att bli kund hos Penser Spar loggar du in med din e-legitimation/BankID. Du får då besvara några frågor gällande ditt kommande sparande samt fylla i dina kontaktuppgifter. I ett nästa steg gör du din kontoansökan.

3. Hur öppnar jag konton i Penser spar?

För att öppna ett nytt konto i Penser Spar loggar du in med e-legitimation/BankID via vår hemsida. Klicka sedan på fliken ”Öppna ett nytt konto” som finns under rubriken ”Konton” i menyn.

4. Hur sätter jag in pengar och hur lång tid tar det innan pengarna kommer in på mitt Penser Sparkonto?

Inbetalningar görs till vårt bankgironummer, 5090-5959 och det tar 1-3 bankdagar innan pengarna finns på kontot. Observera att du måste ange ett korrekt OCR-nummer för kontot.

Ditt OCR-nummer är samma som ditt kontonummer och syns i den första vyn (Mina konton) i inloggat läge.

5. Hur länge kan jag vänta med att göra en insättning till ett nyöppnat sparkonto?

Inbetalning till våra sparkonton behöver inkomma på kontot inom fyrtio (40) kalenderdagar från kontoöppnandet för att spar- och räntevillkoren ska börja gälla.

Om betalningen inte gjorts inom nämnda tid, stängs kontot och du måste öppna ett nytt sparkonto och då till de gällande räntevillkoren.

Observera att inbetalning via bankgiro tar 1-3 bankdagar.

6. Finns det minimi- respektive maximibelopp för insättningar?

Det lägsta tillåtna insättningsbeloppet för fasträntekonto är 25 000 SEK. Penser Spar rörligt saknar minimigräns för insättningar.

Den maximala behållningen för ett sparkonto är begränsad till 1 050 000 SEK, motsvarande insättningsgarantin.

Vänligen observera att det är ditt totala engagemang som kund i Penser Spar som är begränsat till 1 050 000 SEK.

7. Vad händer om mitt engagemang överstiger 1 050 000 SEK?

Om ditt totala engagemang överstiger 1 050 000 SEK kommer det överstigande beloppet per automatik betalas ut till ditt föranmälda uttagskonto.

8. Insättning av ett större belopp till ett fasträntekonto?

Ska du göra en större insättning och behöver göra det i flera steg, skapa då ett transitkonto för att göra flera insättningar till. När önskat belopp är insatt behöver du göra en överföring från transitkonto till ditt nyöppnade fasträntekonto.

9. Kan jag göra flera insättningar på ett öppnat fasträntekonto?

Nej, det går endast att göra en insättning per öppnat fasträntekonto. Man kan däremot öppna flera konton med samma räntevillkor.

10. Vad är ett uttagskonto och hur ändrar jag det?

Uttagskonto är något som du behöver ange för att bli kund hos oss. Det behöver vara ett bankkonto i annan svensk bank med clearing- och kontonummer och används när du ska göra uttag från Penser Spar.

Om du skulle behöva ändra detta konto loggar du in med e-legitimation/BankID via vår hemsida. Klicka sedan på fliken i sidomenyn där ditt namn står. Välj därefter fliken ”Mina uppgifter” och sedan knappen ”Ändra uttagskonto”. Ändringen kräver signering med BankID. Viktigt är att du väljer ”Spara” för att ändringen ska registreras.

11. Uttag från våra sparkonton

Uttag från Penser Spar rörligt och transitkontot gör du i inloggat läge under fliken ”Uttag”. Följ instruktionerna som syns under fliken.

Uttag från transitkonto utförs med en gång och betalas ut till ditt uttagskonto inom 1-3 bankdagar därefter.

Penser Spar rörligt använder sig i sin tur av fördröjda uttag vilket innebär att du under uttagsfliken lägger in en begäran om uttag som kommer utföras efter 5 bankdagar. När uttaget har utförts betalas pengarna ut till ditt uttagskonto inom 1-3 bankdagar.

Din begäran går att avbryta under dessa 5 bankdagar och ditt saldo står oförändrat framtill uttaget har utförts. Notera att ränta räknas under uttagsdagarna.

Vill du se dina begärda uttag klickar du upp kontodetaljerna och sedan på fliken ”Transaktioner”. Där ser du en rad för ”Begärda transaktioner” under vilka dina begärda uttag kommer visas.

Om du vill göra ett uttag från ett fasträntekonto och det är mindre än två veckor sedan insättning bokfördes på kontot gör du detta själv via inloggat läge. Tryck på ditt konto under första sidan ”Mina konton” och välj sedan fliken ”Avsluta”. Insatt belopp minus upplupen ränta, hamnar då på ett transitkonto och därifrån går det bra att ta ut pengarna.

Om det har gått mer än två veckor sedan insättningen bokfördes på kontot behöver du kontakta oss.

Du kan antingen skicka ett meddelande till oss i inloggat läge eller ringa in till oss. Vid telefonkontakt behöver vi legitimera dig med e-legitimation/BankID.

12. Går det att göra internöverföringar mellan olika konton?

Det går endast att göra internöverföringar från ett transitkonto till ett nytt fasträntekonto eller från ett transitkonto till Penser Spar rörligt.

13. Vad händer när min fastränteplacering löper ut?

Vid löptidens slut flyttas kapitalet samt den intjänade räntan minus skatten till ditt transitkonto. Om ditt totala engagemang överstiger 1 050 000 kr så betalas överstigande belopp ut till ditt föranmälda uttagskonto vid löptidens slut. Resterande belopp på sparkontot överförs då till ditt transitkonto.

Pengarna ligger på transitkontot tills du aktivt väljer att flytta dem.

Observera att du kan ha fasträntekontot inställt på automatisk återinvestering vilket du kan läsa mer om under fråga 13: ”Automatisk återinvestering”. Då gäller inte ovan information.

14. Automatisk återinvestering

I samband med öppnandet av ditt sparkonto får du möjligheten att välja att pengarna på ditt fasträntekonto skall återinvesteras vid bindningstidens slut. Du kan ändra huruvida pengarna skall återinvesteras eller ej under löptidens gång, t.o.m. dagen innan förfall.

Återinvestering innebär att det öppnas ett nytt konto vid förfallodag i samma sparform med den då gällande räntan.

Observera att en återinvestering enbart gäller för det kontot du valt inställningen för.

Vill du att även det nya kontot ska återinvesteras behöver du gå in och bocka i rutan på nytt för det kontot.

För att välja eller ta bort återinvestering på ett befintligt konto går du in under ”Mina konton” och väljer det konto det avser. Där finns en flik som heter ”Återinvestering” där du bockar i eller ur rutan.

Tänk på att du inte kan välja automatisk återinvestering för ett konto om ditt totala engagemang inkl. ränta uppgår till 1 050 000 kr.

15. När kapitaliseras intjänad ränta samt hur beräknas räntan?

För fasträntekonto kapitaliseras räntan vid löptidens slut.

För Penser Spar rörligt kapitaliseras räntan årsvis, den 31a december, eller vid önskat avslut.

Räntan beräknas varje heldag som dina pengar står inne på sparkontot.

16. Kan man ha gemensamt sparande?

Nej, konton i Penser Spar kan endast ha en fysisk innehavare.

17. Kan jag ångra mig?

Inom 14 dagar från att avtalet ingicks kan du själv avsluta ditt sparkonto.

Läs mer om detta i våra Allmänna villkor, paragraf 13.

18. Ta ut kontoutdrag, års- och engagemangsbesked från Penser Spar?

Års- och engagemangsbesked hittar du under menyvalet ”Dokument” i inloggat läge.

Vill du ha ut kontoutdrag för ett konto klickar du på det specifika kontot under menyvalet ”Mina konton” och går sedan in på fliken ”Transaktioner”. Följ där instruktionerna för att välja period och ladda ner kontoutdraget.

Alla dokument från Penser Spar är digitala.

19. Hur lämnar jag klagomål?

Om du skulle vara missnöjd med något rörande Penser Spar vill vi gärna att du kontaktar oss. Synpunkter och klagomål kan lämnas via mejl till: klagomal@penser.se

Eller per brev till:

Penser Spar, Erik Penser Bank, Klagomålsansvarig

Box 7405

103 91 Stockholm

 

Tekniska frågor om Penser Spar

Vad är e-legitimation?

En e-legitimation är en elektronisk ID-handling som du använder för att legitimera dig med och när du ska godkänna handlingar på Internet. Den visar helt enkelt att du är du och den är lika personlig som ett körkort eller ett vanligt ID-kort. En underskrift med e-legitimation är juridiskt bindande.

Hur skaffar jag e-legitimation?

E-legitimationer ges ut av banker och Telia. Beroende på vem som är utgivare har den olika namn BankID e-legitimation, Nordeas e-legitimation eller Telias e-legitimation. Du som vill skaffa en e-legitimation måste ha ett svenskt personnummer. Hur gammal du måste vara för att få en e-legitimation varierar från utgivare till utgivare. Mer information om e-legitimation hittar du på www.e-legitimation.se.

Varför blir jag automatiskt utloggad efter ett tag?

För att förhindra att någon annan än du själv kan komma åt din information och göra ändringar på ditt konto om du exempelvis glömt bort att logga ut.

Vilken webbläsare ska jag använda?

Våra Internettjänster fungerar bäst med de modernare versionerna av de vanligaste webbläsarna. Vi testar nya webbläsare och versioner kontinuerligt. Det kan ta ett par månader innan en ny webbläsare eller version fungerar fullt ut med internetkontoren.

Hur vet jag vilken webbläsare jag har?

Gå in på sidan www.whatismybrowser.com där du kan se vilken webbläsare och vilken version du använder.

Kontakt

Har du frågor om eller synpunkter på Penser Spar går det bra att kontakta oss via meddelanden i inloggat eller via vårt telefonnummer 08 463 81 10. Telefontider för Penser Spar är kl. 09:00-11:00 och 14:00-16:00 helgfria vardagar.

För att skicka oss ett meddelande loggar du in och klickar på menyvalet ”Meddelanden”. Där väljer du fliken ”Nytt meddelande”.

Du kan sedan se dina påbörjade konversationer samt våra svar under ”Mina meddelanden”.

Penser Access

epaccess

Analystjänsten Penser Access syftar till att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag. En ökad uppmärksamhet gynnar såväl bolagets verksamhet som omsättningen i aktien. Tjänsten innebär att banken följer bolaget kvartalsvis med kvalificerade analyser, vilka distribueras till ett stort antal mottagare genom pressmeddelanden samt till databaser riktade till institutionella investerare. På detta sätt når analyserna potentiellt flera hundratusen mottagare.

Våra Penser  Access-bolag får också möjlighet att möta investerare och andra intressenter vid presentationer och bolagsdagar hos Erik Penser Bank. Vi eftersträvar att ha en nära relation till varje Penser Access-kund för att kunna bistå bolagen med tjänster inom t ex Corporate Finance men även bolagens ägare t ex vid avyttring av större aktieposter.
Besök hemsida

Kontakt

Vill du veta mer om Wealth Management?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Krav på LEI-kod för juridisk person

Enligt nya EU-regler behöver alla företag, föreningar och stiftelser som handlar med värdepapper en global identifieringskod, en Legal Entity Identifier (LEI). Syftet är att stärka skyddet för den som investerar i värdepapper.

En Legal Entity Identifier är en 20-siffrig unik kod som identifierar en juridisk person som deltar i transaktioner på finansiella marknader, oavsett vilka marknader och rättssystem de sker i. En LEI-kod kan utfärdas till alla juridiska personer.

En LEI-kod måste införskaffas från en auktoriserad LEI-utfärdare, till exempel www.nordlei.org eller www.leikod.se och registreras i god tid innan den nya EU-förordningen Mifid 2/Mifir (Markets in Financial Instruments Regulation) träder i kraft den 3 januari 2018. Företagen ansvarar själva för införskaffandet av LEI-koden samt att den uppdateras årligen genom en årlig avgift till utfärdaren.

Svar på vanliga frågor
Genom att klicka på länken nedan hittar du svar på vanliga frågor gällande LEI.

Svar på vanliga frågor om LEI.

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto, ISK, är en kontoform som varit tillgänglig för investerare sedan januari 2012. Inkomsten på det kapital som placeras på kontot beräknas och beskattas enligt schablon. Schablonbeskattningen innebär också att det inte uppstår några skatterelaterade inlåsningseffekter i värdepappersinnehaven. Till skillnad från en kapitalförsäkring har innehavaren rösträtt vid bolagsstämmor för de aktier som förvaltas inom ramen för Investeringssparkontot.

Förhandsinformation om Investeringssparkontot
Investeringssparkontot passar dig som vill placera i fonder och noterade värdepapper och gärna slipper redovisningen av enskilda vinster och förluster i deklarationen. Läs mer om Investeringssparkontot under länkarna nedan.

Förhandsinformation om Investeringssparkonto

Godkända investeringstillgångar

Öppna Investeringssparkonto
Rådgivarna på Erik Penser Bankaktiebolag berättar gärna mer om Investeringssparkontot och hur du öppnar ett Investeringssparkonto. De tillhandahåller även Depåavtalet, vårt huvudavtal, vilket inte finns för nedladdning. I länken nedan kan du läsa mer om våra allmänna villkor och bestämmelser.

Allmänna bestämmelser

Insättningsgaranti
Ditt Investeringssparkonto omfattas av insättningsgarantin. Läs mer om insättningsgarantin här

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

-->

penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner