Välkommen

Rådgivning och förvaltning för privata och institutionella investerare.
Affärsområdets chef: Erika Lundquist

Erik Penser Wealth Management erbjuder en modern och effektiv förmögenhetsförvaltning med syftet att bygga upp och utveckla förmögenheter. Det gör vi genom avancerad rådgivning, effektiv kapitalförvaltning, initierat mäkleri samt genom våra exklusiva family office-tjänster.

Kapitalförvaltningen på Erik Penser Bank karaktäriseras av ett tydligt fokus på effektivitet, kvalitet och låga kostnader. Vi utnyttjar systematiskt de komparativa fördelar vi har i egenskap av att vara en mindre och fristående aktör. Vi kan därmed agera snabbt och effektivt på förändrade förutsättningar i marknaden.

Rådgivningen är väl anpassad till den ökade komplexiteten på kapitalmarknaderna. Vi samarbetar även med externa rådgivare för att ge förmögna familjer och entreprenörer en modern och effektiv service.

Aktieanalysen är case-orienterad och därtill utvecklar vi ett brett spektrum av sammansatta investeringslösningar för både privata och institutionella investerare.

Förmögenhets
rådgivning

Erik Penser Bank erbjuder en modern förmögenhetsrådgivning med syftet att bygga upp och utveckla förmögenheter. Rådgivningen är anpassad till den ökade komplexiteten på kapitalmarknaderna. Vi samarbetar även med externa rådgivare för att ge förmögna familjer och entreprenörer en modern och effektiv service. Bedömningar kring strategier, portföljallokering och enskilda värdepapper kommuniceras löpande till våra kunder, som även kan få stöd av vårt exklusiva och initierade mäkleri.

Family Office

Med större tillgångar följer ofta ett betydande ansvar som i sin tur leder till frågeställningar om framtidens utmaningar och möjligheter ur ett familjeperspektiv. Vi erbjuder familjer hjälp med allt från rådgivning, exempelvis vid försäljning av fastigheter och bolag, samt i pensionsfrågor.

Med en större förmögenhet öppnas även nya investeringsmöjligheter, därför ger vi våra Family Office-kunder tillgång till specialanpassade investeringsmöjligheter som normalt endast är tillgängliga för institutionella placerare.

Kapitalförvaltning

Erik Penser Banks kapitalförvaltning karaktäriseras av ett tydligt fokus på effektivitet, kvalitet och låga kostnader. Vi arbetar aktivt med tillgångsallokering och kan utnyttja de komparativa fördelar vi har i egenskap av att vara en mindre aktör. Det ger oss ett övertag när det gäller att agera snabbt och effektivt på förändrade förutsättningar i marknaden. Bedömningar kring strategier, portföljallokering och enskilda värdepapper kommuniceras löpande till våra kunder i bankens Veckobrev. Därtill sammanfattar vi regelbundet vår syn på finansmarknadernas utveckling och hur det påverkar vår förvaltning i vår Husvy.

Länk till Investeringsstrategin, uppdaterad på veckobasis

Länk till Husvyn, uppdaterad på månadsbasis

Länk till Veckobrevet

Länk till månadsbrev svenska aktier

Länk till produktblad svenska aktier

Penser Sustainable Impact

Penser Sustainable Impact är den mest hållbara globala aktiefonden i Sverige och den enda med en direkt koppling till sociala investeringar. I Penser Sustainable Impact kombinerar vi avancerad hållbarhetsanalys med en kvantitativ investeringsmetodik. En del av avkastningen kommer därtill att finansiera SOS Barnbyars mentorprojekt för unga i samhällsvård. Hållbarhetsanalysen som används för att sålla fram möjliga investeringar är omfattande och djuplodande och grundar sig på EU:s rådande hållbarhetslagstiftning. Som ett resultat av vår noggranna urvalsprocess försvinner i dagsläget 85 procent av det globala investeringsuniversumet på grund av att företagen inte lever upp till vår stränga definition av ansvarsfulla investeringar. Vi gör även en så kallad positiv screening av det kvarvarande urvalet för att sålla fram de företag som är bäst i klassen på hållbarhet inom sina respektive branscher. En del av den överavkastning som vår beprövade investeringsmetod skapar kommer inledningsvis att finansiera SOS Barnbyars nystartade program för unga på väg att lämna samhällsvård i Stockholm. Målet med projektet är att en utsatt grupp unga ska får stöd i att skapa sig en hållbar framtid. En procent av fondens tillgångar kommer att skänkas till detta projekt. Erik Penser Banks utvärdering av investeringsmetodiken visar att den historiska avkastningen under de senaste femton åren hade varit mer än dubbelt så hög som en jämförbar global aktieförvaltning hade genererat.

Basfakta för investerare A

Basfakta för investerare B

Basfakta för investerare C

Basfakta för investerare D

Informationsbroschyr

Videointervju med Jonas Thulin

Informationsblad om EPB:s hållbara förvaltning

Kapitalförvaltningens hållbarhetsmetodik

Månadsrapport

Månadsrapport (ENG)

Prospectus (ENG)

Fund rules (ENG)

KIID A (ENG)

KIID B (ENG)

Viktig information:
Denna sida utgör endast marknadsföring och inte rådgivning. För en fullständig beskrivning av villkoren, se “Basfakta för investerare” som finns att ladda ned ovan. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Penser Dynamisk Allokering

Penser Dynamisk Allokering är en fond som speglar Erik Penser Banks bedömning av hur en effektiv portfölj med medelhög risk bör vara komponerad för att ge optimal avkastning.

Portföljen är uppbyggd av kostnadseffektiva instrument, vilket bidrar starkt till att skapa en god avkastningspotential. Genom en effektiv riskspridning över tillgångsslag erhåller investeraren en bred portfölj med en enda investering. Målet med förvaltningen är att generera en avkastning om 5-7 procent per år över tid.

Produktblad

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare, ENG (KIID)

Informationsbroschyr

Månadsrapport

Hållbarhetsmetodik

Penser Dynamisk Allokerings strategi är baserad på bankens analysarbete. Detta går att läsa om i Veckobrevet och i vår Husvy, vilken publiceras månadsvis. Värdeutveckling, aktuella taktiska allokeringar och annan information går också att läsa om i fondens månadsrapport.

Se videopresentationen här

Förvaltningsavgiften är 1,15 procent per år. Vid en positiv utveckling utgår en avkastningsbaserad ersättning om 10 procent. Ersättningen utgår endast vid positiv utveckling över den historiskt högsta kursen.

Fondens utveckling – länk till Morningstar

Viktig information:
Denna sida utgör endast marknadsföring och inte rådgivning. För en fullständig beskrivning av villkoren, se “Basfakta för investerare” som finns att ladda ned här. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Penser Yield

Penser Yield är en fond som är framtagen för att skapa god riskjusterad avkastning genom att ta det bästa från en utdelningsportfölj av aktier, en high yield-portfölj av företagsobligationer och en hedgefondstrategi. Målsättningen är att ge en stabil avkastning genom en ström av utdelningar och kuponger över året och att korrelationen med aktiemarknaden skall vara låg.

Produktblad

Basfakta för investerare – Utdelande klass

Länk till Morningstar – Utdelande klass

Basfakta för investerare – Icke utdelande klass

Länk till Morningstar – Icke utdelande klass

Informationsbroschyr

Månadsrapport

Viktig information:
Denna sida utgör endast marknadsföring och inte rådgivning. För en fullständig beskrivning av villkoren, se “Basfakta för investerare” som finns att ladda ned ovan. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbar förvaltning

Erik Penser Banks hållbara kapitalförvaltning har som ambition att vara i framkant av hållbarhetsutvecklingen. Förvaltningen bygger på ett strikt etiskt och hållbart urval utan att förvaltarna gör avkall på den ekonomiska avkastningen. Erik Penser Bank arbetar med positiva och negativa urval av investeringar. Portföljrapporterna är fullständigt transparanta där hållbarheten i respektive innehav tydligt redovisas. Vi tydliggör därtill en rad speciella nyckeltal och tar fram CO2-besparingar o.s.v. Vår metodik kan ses som en faktor-investering, där själva processen med att hitta aktier som passar in ger en naturlig överavkastning jämfört index.

Metodiken inleds med ett så kallat negativt urval där bolag som systematisk bryter mot internationella normer och konventioner rörande exempelvis mänskliga rättigheter, korruption och miljö exkluderas. Vi väljer även att ta steget längre då vi beaktar parter involverade i bolagets distributionskedja och inkorporerar, utöver direkta, de indirekta konsekvenserna i vår analys. På så sätt skiftar vi hållbarhetsfokuset från ett enskilt bolag till ett mycket större och mer omfattande kontext. I detta arbete hanteras även kontroverser som företag kan man i, detta för att även inkludera nyheter som kan påverka våra strategier innan de syns i datapunkter hos bolaget. Kontroverserna härleds utefter FN:s Mänskliga Rättigheter, ILO:s konvention om ”Fundamental Principles and Rights at Work” och FN:s Global Impact.

Vår metodik möjliggör för en omfattande, djup och kvantifierbar hållbarhetsanalys på portföljnivå. Förvaltningen kompletteras därför av en månatlig portföljrapport beståendes av över 20 sidor med olika hållbarhetsmått. Hållbarhetsutvecklingen, som påverkas av bolagens underliggande betyg, portföljförändringar och finansiella utveckling, kan därmed följas dagligen.

Vill du veta mer om vår hållbara kapitalförvaltning, vänligen kontakta Jonas Thulin, chef EPB:s kapitalförvaltning, 08-463 8449

Mäkleri

Erik Penser Bank erbjuder engagerade mäkleritjänster till institutioner och till privata investerare. Vi har ett väl utbrett kontaktnät, personlig service och en flexibel struktur där vi löpande arbetar med såväl traditionellt mäkleri som mer komplexa blocktransaktioner.

Kontakta gärna mäklardesken via telefon på 084638490.

Analys

Erik Penser Bank har en grundläggande tro på kvalificerad analys som beslutsunderlag för investerare. Analysavdelningen representerar gedigen erfarenhet och kompetens inom såväl makroanalys, aktiestrategi och fundamental bransch- och företagsanalys.

Våra analytiker producerar löpande analyser inom:

Makroanalys som omfattar vår syn på den globala konjunkturen och enskilda länders utveckling.

Strategi som är en kombination av makro- och mikroanalys. Denna mynnar dels ut i en taktisk allokeringsportfölj och dels i tematiska investeringsrekommendationer, både på aktiemarknaden och inom andra tillgångsslag.

Aktieanalys är fundamental analys med syfte att finna felvärderade aktier bland såväl stora som små börsbolag. Vår aktieanalys är case-orienterad. Målet är att tillföra mervärde och absolutavkastning till våra kunder.

Därtill gör avdelningen uppdragsanalyser av mindre och medelstora börsbolag. Analyserna publiceras löpande på Penser Access. Avdelningen sammanställer även en topplista, Penser Access Momentum, av de bästa aktieidéerna av de bolagen som följs under Penser Access.

Likviditetsgaranti

Erik Penser Bank tillhandahåller tjänster för likviditetsgaranti för företagen på Stockholmsbörsens samt Nordic Growth Markets listor. Som likviditetsgarant säkerställer vi en specifik spread, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljkurs i en aktie. Samtidigt garanteras en minimivolym av aktier på köp- och säljsidan.

Genom likviditetsgaranti tas både nuvarande och tillkommande aktieägares intressen till vara, eftersom tjänsten skapar förutsättningar för en ökad handel i ett bolags aktier. Detta leder till en mer korrekt prisbildning och värdering av bolaget.

Referenser från bolag som är köpare av tjänsten ges på förfrågan.

Läs mer om likviditetsgaranti här.

Erik Penser Bank tillhandahåller tjänster för likviditetsgaranti för nedanstående bolag. Information om bolagens aktiekurser finns på www.nasdaqomxnordic.com/aktier samt Nordic Growth Markets listor.

AB Fastator
Advenica AB
ALM Equity AB
ALM Equity AB Preferensaktie
Arc Aroma Pure AB
Arcoma AB
Arise AB
Artic Paper S.A.
Atrium Ljungberg AB
Atvexa AB
aXichem AB
Beijer Alma AB B-aktie
Botnia Exploration AB
Catena AB
Confidence International AB
Consilium AB
Corline Biomedical AB
DDM Holding AB
Endomines AB
Endomines AB
Enorama Pharma AB
FM Matsson Mora Group AB
Footway Group AB
Götenhus Group AB B-aktie
Hanza Holding AB
Hedera Group AB
Iconovo AB
Irisity AB
Kapitalandelsbevis Estea 3
Karlbergsvägen 77 AB
Lagercrantz Group AB
Lammhults Design Group AB B-aktie
Lifeassays B
Lightlab Sweden AB B-aktie
Link Property Investment AB
Logistea AB
Maha Energy AB
MediRätt
Pegroco Invest Preferensaktie
Polygiene AB
Precio Fishbone AB
Redsense Medical AB
Rejlers AB
ScandBook Holding AB
Sensori AB
Skånska Energi AB B
Solnaberg Properties AB
Systemair AB
Torslanda Property Investment AB
Tre Kronor Property Investment AB
Verisec AB
ZetaDisplay AB Preferensaktie
ZetaDisplay AB Stamaktie
ZetaDisplay AB Teckningsoption 1

Penser Spar

Med Penser Spar kan du kan spara till mycket fördelaktiga villkor

Dina besparingar på Penser Sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Se avsnittet som följer nedan för svar på vanliga frågor gällande Penser Spar.

Följande räntor gäller för närvarande på våra sparkonton:

3 månaders löptid: 1,55 %

6 månaders löptid: 1,65 %

1 års löptid: 2,10 %

2 års löptid: 2,75 %

Rörlig ränta: 0,80 %

Transaktionskonto: 0 %

För Penser Spar fasträntekonto gäller en lägsta insättning på 25 000 kronor. Högsta insättning på Penser Spar är 1 050 000 kronor.

Hur gör jag?

  1. Klicka på länken nedan för att logga in eller skapa ett nytt konto.
  2. En ruta dyker upp där du väljer till inloggning med BankID. Du får då välja vilken typ av e-legitimation du har (BankID på mobil eller BankID på dator).
  3. När du loggat in får du besvara några frågor gällande ditt kommande sparande samt fylla i dina kontaktuppgifter.
  4. Välj sparform.
  5. Godkänn de allmänna villkoren.
  6. Klart! Du kan nu göra en inbetalning till ditt nyöppnade Penser sparkonto via bankgiro.

 

Logga in här för att påbörja din ansökan till Penser Spar!

Inbetalning görs till Penser Spars bankgironummer 5090-5959 och du använder ditt OCR-nummer för det aktuella sparkontot. Observera att du ska göra en inbetalning, ej överföring. Du kan göra inbetalningar från vilket konto du vill. 

Vad behöver jag?

En giltig e-legitimation.
Information om ditt bankkonto (clearing- och kontonummer).

För att öppna konto i Penser Spar måste du vara minst 18 år, ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige. Konto kan endast öppnas i egenskap av privatperson och du behöver ha ett annat konto i en svensk bank för att göra uttag.

Bra att veta

Högsta möjliga sparbelopp är 1 050 000 kronor.

Fasträntekonto: Gällande fasträntekonton tillåts endast en insättning per sparkonto. Pengarna blir tillgängliga för uttag vid kontots förfallodag.

Konto med rörlig ränta: På konto med rörlig ränta kan du göra flera insättningar. Konto med rörlig ränta tillåter endast fördröjda uttag. Detta innebär att uttaget utförs fem bankdagar efter det har begärts. Observera att det inte går att göra interna överföringar från denna sparform.

Full kontroll online

Via Mina Sidor har du alltid full insyn i dina placeringar och kan enkelt se när ditt kapital kommer finnas tillgängligt. När en sparandeplacering löper ut kan du antingen välja att återinvestera den, eller att föra över pengarna till ett annat bankkonto.

Insättningsgaranti

Ditt Penser Sparkonto omfattas av insättningsgarantin. Läs mer om insättningsgarantin här

Läs mer om Allmänna villkor Penser Spar här.

Läs mer om FATCA här.

Läs mer om politiskt exponerad person här.

Vanliga frågor om Penser Spar

1. Vem kan bli kund?

För att öppna konto i Penser Spar måste du:

  • vara minst 18 år
  • ha ett svenskt personnummer
  • vara folkbokförd i Sverige
  • inneha e-legitimation/BankID.

Konto kan endast öppnas i egenskap av privatperson och du behöver ha ett annat konto i en svensk bank för att göra uttag.

2. Hur blir jag kund hos Penser Spar?

För att bli kund hos Penser Spar loggar du in med din e-legitimation/BankID. Du får då besvara några frågor gällande ditt kommande sparande samt fylla i dina kontaktuppgifter. I ett nästa steg gör du din kontoansökan.

3. Hur öppnar jag konton i Penser spar?

För att öppna ett nytt konto i Penser Spar loggar du in med e-legitimation/BankID via vår hemsida. Klicka sedan på fliken ”Öppna ett nytt konto” som finns under rubriken ”Konton” i menyn.

4. Hur sätter jag in pengar och hur lång tid tar det innan pengarna kommer in på mitt Penser Sparkonto?

Inbetalningar görs till vårt bankgironummer, 5090-5959 och det tar 1-3 bankdagar innan pengarna finns på kontot. Observera att du måste ange ett korrekt OCR-nummer för kontot.

Ditt OCR-nummer är samma som ditt kontonummer och syns i den första vyn (Mina konton) i inloggat läge.

5. Hur länge kan jag vänta med att göra en insättning till ett nyöppnat sparkonto?

Inbetalning till våra sparkonton behöver inkomma på kontot inom fyrtio (40) kalenderdagar från kontoöppnandet för att spar- och räntevillkoren ska börja gälla.

Om betalningen inte gjorts inom nämnda tid, stängs kontot och du måste öppna ett nytt sparkonto och då till de gällande räntevillkoren.

Observera att inbetalning via bankgiro tar 1-3 bankdagar.

6. Finns det minimi- respektive maximibelopp för insättningar?

Det lägsta tillåtna insättningsbeloppet för fasträntekonto är 25 000 SEK. Penser Spar rörligt saknar minimigräns för insättningar.

Den maximala behållningen för ett sparkonto är begränsad till 1 050 000 SEK, motsvarande insättningsgarantin.

Vänligen observera att det är ditt totala engagemang som kund i Penser Spar som är begränsat till 1 050 000 SEK.

7. Vad händer om mitt engagemang överstiger 1 050 000 SEK?

Om ditt totala engagemang överstiger 1 050 000 SEK kommer det överstigande beloppet per automatik betalas ut till ditt föranmälda uttagskonto.

8. Insättning av ett större belopp till ett fasträntekonto?

Ska du göra en större insättning och behöver göra det i flera steg, skapa då ett transitkonto för att göra flera insättningar till. När önskat belopp är insatt behöver du göra en överföring från transitkonto till ditt nyöppnade fasträntekonto.

9. Kan jag göra flera insättningar på ett öppnat fasträntekonto?

Nej, det går endast att göra en insättning per öppnat fasträntekonto. Man kan däremot öppna flera konton med samma räntevillkor.

10. Vad är ett uttagskonto och hur ändrar jag det?

Uttagskonto är något som du behöver ange för att bli kund hos oss. Det behöver vara ett bankkonto i annan svensk bank med clearing- och kontonummer och används när du ska göra uttag från Penser Spar.

Om du skulle behöva ändra detta konto kontaktar du oss via meddelanden i inloggat läge, så hjälper vi dig.

11. Uttag från våra sparkonton

Uttag från Penser Spar rörligt och transitkontot gör du i inloggat läge under fliken ”Uttag”. Följ instruktionerna som syns under fliken.

Uttag från transitkonto utförs med en gång och betalas ut till ditt uttagskonto inom 1-3 bankdagar därefter.

Penser Spar rörligt använder sig i sin tur av fördröjda uttag vilket innebär att du under uttagsfliken lägger in en begäran om uttag som kommer utföras efter 5 bankdagar. När uttaget har utförts betalas pengarna ut till ditt uttagskonto inom 1-3 bankdagar.

Din begäran går att avbryta under dessa 5 bankdagar och ditt saldo står oförändrat framtill uttaget har utförts. Notera att ränta räknas under uttagsdagarna.

Vill du se dina begärda uttag klickar du upp kontodetaljerna och sedan på fliken ”Transaktioner”. Där ser du en rad för ”Begärda transaktioner” under vilka dina begärda uttag kommer visas.

Om du vill göra ett uttag från ett fasträntekonto och det är mindre än två veckor sedan insättning bokfördes på kontot gör du detta själv via inloggat läge. Tryck på ditt konto under första sidan ”Mina konton” och välj sedan fliken ”Avsluta”. Insatt belopp minus upplupen ränta, hamnar då på ett transitkonto och därifrån går det bra att ta ut pengarna.

Om det har gått mer än två veckor sedan insättningen bokfördes på kontot behöver du kontakta oss.

Du kan antingen skicka ett meddelande till oss i inloggat läge eller ringa in till oss. Vid telefonkontakt behöver vi legitimera dig med e-legitimation/BankID.

12. Går det att göra internöverföringar mellan olika konton?

Det går endast att göra internöverföringar från ett transitkonto till ett nytt fasträntekonto eller från ett transitkonto till Penser Spar rörligt.

13. Vad händer när min fastränteplacering löper ut?

Vid löptidens slut flyttas kapitalet samt den intjänade räntan minus skatten till ditt transitkonto. Om ditt totala engagemang överstiger 1 050 000 kr så betalas överstigande belopp ut till ditt föranmälda uttagskonto vid löptidens slut. Resterande belopp på sparkontot överförs då till ditt transitkonto.

Pengarna ligger på transitkontot tills du aktivt väljer att flytta dem.

Observera att du kan ha fasträntekontot inställt på automatisk återinvestering vilket du kan läsa mer om under fråga 13: ”Automatisk återinvestering”. Då gäller inte ovan information.

14. Automatisk återinvestering

I samband med öppnandet av ditt sparkonto får du möjligheten att välja att pengarna på ditt fasträntekonto skall återinvesteras vid bindningstidens slut. Du kan ändra huruvida pengarna skall återinvesteras eller ej under löptidens gång, t.o.m. dagen innan förfall.

Återinvestering innebär att det öppnas ett nytt konto vid förfallodag i samma sparform med den då gällande räntan.

Observera att en återinvestering enbart gäller för det kontot du valt inställningen för.

Vill du att även det nya kontot ska återinvesteras behöver du gå in och bocka i rutan på nytt för det kontot.

För att välja eller ta bort återinvestering på ett befintligt konto går du in under ”Mina konton” och väljer det konto det avser. Där finns en flik som heter ”Återinvestering” där du bockar i eller ur rutan.

Tänk på att du inte kan välja automatisk återinvestering för ett konto om ditt totala engagemang inkl. ränta uppgår till 1 050 000 kr.

15. När kapitaliseras intjänad ränta samt hur beräknas räntan?

För fasträntekonto kapitaliseras räntan vid löptidens slut.

För Penser Spar rörligt kapitaliseras räntan årsvis, den 31a december, eller vid önskat avslut.

Räntan beräknas varje heldag som dina pengar står inne på sparkontot.

16. Kan man ha gemensamt sparande?

Nej, konton i Penser Spar kan endast ha en fysisk innehavare.

17. Kan jag ångra mig?

Inom 14 dagar från att avtalet ingicks kan du själv avsluta ditt sparkonto.

Läs mer om detta i våra Allmänna villkor, paragraf 13.

18. Ta ut kontoutdrag, års- och engagemangsbesked från Penser Spar?

Års- och engagemangsbesked hittar du under menyvalet ”Dokument” i inloggat läge.

Vill du ha ut kontoutdrag för ett konto klickar du på det specifika kontot under menyvalet ”Mina konton” och går sedan in på fliken ”Transaktioner”. Följ där instruktionerna för att välja period och ladda ner kontoutdraget.

Alla dokument från Penser Spar är digitala.

19. Hur lämnar jag klagomål?

Om du skulle vara missnöjd med något rörande Penser Spar vill vi gärna att du kontaktar oss. Synpunkter och klagomål kan lämnas via mejl till: klagomal@penser.se

Eller per brev till:

Penser Spar, Erik Penser Bank, Klagomålsansvarig

Box 7405

103 91 Stockholm

 

Tekniska frågor om Penser Spar

Vad är e-legitimation?

En e-legitimation är en elektronisk ID-handling som du använder för att legitimera dig med och när du ska godkänna handlingar på Internet. Den visar helt enkelt att du är du och den är lika personlig som ett körkort eller ett vanligt ID-kort. En underskrift med e-legitimation är juridiskt bindande.

Hur skaffar jag e-legitimation?

E-legitimationer ges ut av banker och Telia. Beroende på vem som är utgivare har den olika namn BankID e-legitimation, Nordeas e-legitimation eller Telias e-legitimation. Du som vill skaffa en e-legitimation måste ha ett svenskt personnummer. Hur gammal du måste vara för att få en e-legitimation varierar från utgivare till utgivare. Mer information om e-legitimation hittar du på www.e-legitimation.se.

Varför blir jag automatiskt utloggad efter ett tag?

För att förhindra att någon annan än du själv kan komma åt din information och göra ändringar på ditt konto om du exempelvis glömt bort att logga ut.

Vilken webbläsare ska jag använda?

Våra Internettjänster fungerar bäst med de modernare versionerna av de vanligaste webbläsarna. Vi testar nya webbläsare och versioner kontinuerligt. Det kan ta ett par månader innan en ny webbläsare eller version fungerar fullt ut med internetkontoren.

Hur vet jag vilken webbläsare jag har?

Gå in på sidan www.whatismybrowser.com där du kan se vilken webbläsare och vilken version du använder.

Kontakt

Har du frågor om eller synpunkter på Penser Spar går det bra att kontakta oss via meddelanden i inloggat eller via vårt telefonnummer 08 463 81 10. Telefontider för Penser Spar är kl. 09:00-11:00 och 14:00-16:00 helgfria vardagar.

För att skicka oss ett meddelande loggar du in och klickar på menyvalet ”Meddelanden”. Där väljer du fliken ”Nytt meddelande”.

Du kan sedan se dina påbörjade konversationer samt våra svar under ”Mina meddelanden”.

Strukturerade produkter

Investeringar med begränsad risk eller med hävstång.

Strukturerade produkter är ett samlingsnamn för en mängd olika värdepapper som sätts samman till en investeringslösning. Dessa lösningar kombinerar egenskaper hos andra finansiella instrument för att optimera potentiell avkastning till en i förväg bestämd riskexponering. Lösningarna/produkterna fungerar därmed som bra substitut eller som komplement till fonder och aktier.

Erik Penser Banks strukturerade produkter är skräddarsydda efter de förutsättningar och den situation som råder vid varje emissionstillfälle. Det innebär att ingen lösning är den andra exakt lik. En byggsten är dock alltid densamma – till grund för lösningen ligger en noggrann analys och en väl avvägd balans mellan avkastning och risk.

Strukturerade produkter riktar sig till såväl privatpersoner som företag och institutioner som vill placera kapital på medellång eller lång sikt. Strukturerade produkter marknadsförs via utvalda externa samarbetspartners.

Det finns inga värderingar som matchar din sökning

Norden (7)
Namn ISIN-kod Köpkurs Uppdaterat per
AUTOCALL TOP PICKS SVERIGE 1746 SE0006086781 115.1% 2019-06-05 09:37:21
SHB AC TOP PICKS SVERIGE 1738 221020 SE0006086500 129.2% 2019-04-11 11:08:58
SHB AC TOP PICKS SVERIGE 1801 230628 SE0011205467 111.1% 2019-06-18 09:53:54
SOCGEN AC SVEBOL PM STEPDOWN 1804 240115 SE0011973460 110% 2020-05-29 11:07:21
BNP Autoprotect Sverige 1749 251222 SE0010547521 89.8% 2022-10-04 09:43:34
MorganSt Autoprotect Sverige 1581 231211 SE0007614854 94.8% 2022-10-04 09:43:34
SHB AC Top Picks Sverige 1748 221229 SE0006086930 41.5% 2022-09-30 19:15:29
Emerging markets (3)
Namn ISIN-kod Köpkurs Uppdaterat per
Goldman Sprinter Kina 1653 221021 SE0008962864 56.4% 2022-10-04 10:26:53
SHB Sprinter Asien Platå 1747 221229 SE0006086922 54.5% 2022-10-04 10:26:53
SHB Sprinter Kina Platå 1739 221020 SE0006086492 48.8% 2022-10-04 10:26:53
Europa (4)
Namn ISIN-kod Köpkurs Uppdaterat per
SHB IC Sprinter Europa 1737 221020 SE0006086518 105.5% 2022-10-04 10:26:53
SHB IC Sprinter Europa 1745 221201 SE0006086773 107.4% 2022-10-04 10:26:53
BNP AIO Miljö och Etik 1648 221026 SE0008963029 106.8% 2022-10-04 10:26:53
BNP AIO Miljö och Etik 1662 231206 SE0009189616 97.9% 2022-10-04 10:26:53
Kredit (6)
Namn ISIN-kod Köpkurs Uppdaterat per
Danske Räntebevis Stena 1740 221220 SE0010100578 95.2% 2022-10-04 09:43:34
Danske Räntebevis Tre Bolag 1802 230709 SE0010947374 11.5% 2022-10-04 09:43:34
SocGen KC Eur High Yield 1616 Defensiv 230120 SE0008091862 99.6% 2022-10-04 09:43:34
SocGen KC Eur High Yield 1638 Defensiv 230720 SE0008374284 97.4% 2022-10-04 09:43:34
SocGen KC Eur High Yield 1660 241020 SE0009163918 77.6% 2022-10-04 09:43:34
SocGen KC USA High Yield 1803 240120 SE0011762459 93% 2022-10-04 09:43:34
Global (3)
Namn ISIN-kod Köpkurs Uppdaterat per
BNP IC Global Hållbarhet 1666 230103 SE0009269244 111.9% 2022-10-04 10:26:53
BNP IC Global Hållbarhet 1669 230222 SE0009414451 106.6% 2022-10-04 10:26:53
BNP IC Global Hållbarhet 1736 221020 SE0010297051 105.3% 2022-10-04 10:26:53

Det finns inga värderingar som matchar din sökning

Europa (53)
Namn ISIN-kod Köpkurs Uppdaterat per
Barcl. Aktiebonus Topp Europa 1 Ti 090629 SE0002042382 2009-06-29
Barcl. Aktiebonus Topp Europa 1 Tr 090629 SE0002042390 2009-06-29
Barclays AIO Nya Europa 3 Ti 090629 SE0001882481 2009-06-29
Barclays Eurost.50 m. Aktiebonus 18 060630 XS0194926993 2006-06-30
Barclays Eurost.50m. Aktiebonus 19Ti 061023 XS0203233027 2006-10-23
Barclays Eurost.50m. Aktiebonus 19Tr 061023 XS0203232649 2006-10-23
Barclays Eurost.50m. Aktiebonus 20Ti 061110 XS0204739758 2006-11-10
Barclays Eurost.50m. Aktiebonus 23 Ti 070102 XS0223002295 2007-01-02
Barclays Eurost.50m. Aktiebonus 29Ti 071010 XS0245975551 2007-10-10
Barclays Eurost.50m. Aktiebonus 29Tr 071010 XS0246007180 2007-10-10
Barclays Eurostoxx 50 m Aktiebonus 31Ti 071228 XS0255427113 2007-12-28
Barclays Eurostoxx 50 m Aktiebonus 31Tr 071228 XS0255425505 2007-12-28
Barclays Eurostoxx 50 m Aktiebonus 32Ti 080416 SE0001829805 2008-04-16
Barclays Eurostoxx 50 m Aktiebonus 32Tr 080416 SE0001829847 2008-04-16
Barclays Eurostoxx 50 m Aktiebonus 33Ti 080520 SE0001852484 2008-05-20
Barclays Eurostoxx 50 m Aktiebonus 34Ti 080630 SE0001882465 2008-06-30
Barclays Eurostoxx 50 m Aktiebonus 36Ti 081124 SE0001992389 2008-11-24
Barclays Eurostoxx 50 m. Aktiebonus 25 Ti 071117 XS0231972356 2007-11-17
Barclays Eurostoxx 50 m. Aktiebonus 26 Ti 070518 XS0235150249 2007-05-18
Barclays Eurostoxx 50 m. Aktiebonus 28 Ti 070827 XS0240987536 2007-08-27
Barclays Eurostoxx 50 m. Aktiebonus 30 Ti 071122 XS0251181037 2007-11-22
Deutsche Bank AIO Nya Europa 080630 XS0195072979 2008-06-30
Goldman Eurost. 50 m. Aktiebonus 17 060306 GB0077314887 2006-03-06
SEK AIO Global Trygghet 2007-07-03 XS0150297140 2007-07-03
SEK Eurost. 50 m. Aktiebonus 11 3,7% 060103 XS0150691391 2006-01-03
SEK Eurost. 50 m. Aktiebonus 11 Ti. 060103 XS0150578317 2006-01-03
SEK Eurost. 50 m. Aktiebonus 11 Tr. 060103 XS0150587573 2006-01-03
SEK Eurost. 50 m. Aktiebonus 12 Ti. 060418 XS0156346263 2006-04-18
SEK Eurost. 50 m. Aktiebonus 12 Tr. 060418 XS0156346693 2006-04-18
BNP AUTOCALL EUROPA PLUS 1483 191017 SE0006245080 2019-10-17
BNP AUTOCALL EUROPA PLUS 1492 191128 SE0006341855 2015-11-30
CREDITSUI CERT AC SVE TYSK 29 EXP 141017 XS0654151272 2014-10-17
GOLDMAN AC STORBRIT 1481 COMBO 191017 SE0006245387 2019-10-17
RBC AC OLJEBOLAG 1548 MAX 200716 SE0007126313 2016-07-18
SOCGEN AC EUROPA 1455 COMBO DEF 190617 SE0005877388 2015-06-17
SOCGEN AC EUROPA 1461 COMBO DEF 190729 SE0005965597 2015-07-29
UBS AC TYSKLAND EXPRESS 1238 150527 CH0183490462 2015-05-27
Barcl. Aktiebonus Topp Europa 2 Ti 091015 SE0002137612 2009-10-15
Barcl. Aktiebonus Topp Europa 2 Tr 091015 SE0002137620 2009-10-15
Barclays Cert HVC Tyskland 2 140609 GB00B3R48Z66 2014-06-09
Barclays Cert HVC Tyskland 3 140721 GB00B4MMB193 2014-07-21
BNP AUTOCALL EUROPA PLUS 1499 200110 SE0006451530 2020-01-10
CMZ CERT AC TYSKLAND 15 SWITCH 160513 DE000CZ33R74 2016-05-13
Commerzb AC Tyskland 21 Switch 160721 DE000CZ33U20 2016-07-21
Deutsche Bank AIO Nya Europa 2 091223 XS0238664394 2009-12-23
MS AIO Sydeuropa 1 Ti 160505 SE0003849702 2016-05-05
MS AIO Sydeuropa 1 Tr 160505 SE0003849710 2016-05-05
MS HVC Tyskland 1 140505 NL0009737972 2014-05-05
SHB Cert AC Top Selection 1 131120 SE0003042449 2013-11-20
SHB Cert AC Top Selection 2 131217 SE0003078138 2013-12-17
SHB Cert AC Tyskland 1 Switch 160404 SE0003724947 2016-04-04
SHB Cert AC Tyskland 17 Switch 160617 SE0003918168 2016-06-17
Barclays AIO Top Lock EU Tillväxt 120326 SE0003173384 2012-03-26
Global (119)
Namn ISIN-kod Köpkurs Uppdaterat per
Barcl. MO Bästa av USA/Europa 1Ti 090414 SE0001958778 2009-04-14
Barclays AIO Asien Europa 080512 XS0250265864 2008-05-12
Barclays AO Telekom & Teknologi Tillväxt 081124 XS0251194956 2008-11-24
Bear AIO Global 14 Tillväxt 090630 XS0195587547 2009-06-30
Bear AIO Global 14 Trygghet 090630 XS0195586739 2009-06-30
Bear AIO Global 6 Trygghet 080702 2% XS0171412876 2008-07-02
Bear AIO Global 7 080707 XS0171862997 2008-07-07
Bear AIO Global 8 090707 2,5% XS0171863458 2009-07-07
Cred.Agric. AIO Global 6 Tillväxt 080702 XS0171388399 2008-07-02
Deutsche B. AIO Global 9 Ti 081017 5% XS0178133822 2008-10-17
Deutsche B. AIO Global 9 Tillväxt 081017 XS0178135520 2008-10-17
Deutsche B. AIO Global 9 Trygghet 081017 XS0178136098 2008-10-17
EP Hedgefondobligation 1 6% Kupong 071012 CH0013796567 2007-10-12
EP Hedgefondobligation 1 Tillväxt 071012 CH0013101743 2007-10-12
EP Hedgefondobligation 1 Trygghet 071012 CH0013102899 2007-10-12
Kommuninvest Trippel 1 Ti 061218 XS0207951822 2006-12-18
Kommuninvest Trippel 1 Tr 061218 XS0207950691 2006-12-18
NIB AIO USA/Europa Tillväxt 081218 XS0159874055 2008-12-18
NIB AIO USA/Europa Trygghet 081218 XS0159874485 2008-12-18
NIB AIO USA/Europa Trygghet 081218 XS0162661671 2008-12-18
SBAB AIO Världen 2008-01-31 XS0132173518 2008-01-31
SEK AIO Global 2 Tillväxt 2007-10-19 XS0156268954 2007-10-19
SEK AIO Global 2 Trygghet 2007-10-19 XS0156269093 2007-10-19
SEK AIO Global 4 2008-11-14 XS0157630277 2008-11-14
SEK AIO Global 5 Tillväxt 090429 XS0167369619 2009-04-29
SEK AIO Global 5 Trygghet 090429 3% XS0167369882 2009-04-29
SEK AO Global Value Tillväxt 080305 XS0164267097 2008-03-05
SEK AO Global Value Trygghet 080305 XS0164267170 2008-03-05
SNS Bank AIO Global 11 Tillväxt 090427 XS0190810365 2009-04-27
SNS Bank AIO Global 11 Trygghet 090427 XS0190810878 2009-04-27
UBS Räntehedgeobligation 1A 061031 XS0164491721 2007-04-10
UBS Räntehedgeobligation 1B 061031 XS0164471459 2006-10-31
SOCGEN AC GLOBAL 1353 EXPRESS 180615 XS0839812376 2014-06-26
SOCGEN AC GLOBAL 1354 COMBO DEF 170615 XS0839812459 2014-06-26
SOCGEN AC GLOBAL 1372 COMBO DEF 180723 XS0867697277 2014-07-30
SOCGEN AUTOCALL GLOBAL 1335 EXP 180514 XS0839783254 2014-05-21
SOCGEN AUTOCALL VÄRLDEN 39 PM EXP 170223 SE0004356889 2013-02-20
Barcl. SO Bästa av Värld Asien 2Ti 100524 SE0001992413 2010-05-24
Barcl. SO Bästa av Världar Asien 3Ti 100629 SE0002042416 2010-06-29
Barclays MO Bästa av Aktier 1 Ti 101122 SE0001852492 2010-11-22
Barclays AIO Global 20 Tillväxt 091110 XS0204740095 2009-11-10
Barclays AIO Global 22 Tillväxt 110311 XS0214040635 2011-03-11
Barclays AIO Global 22 Trygghet 110311 XS0214031725 2011-03-11
Barclays AIO Global 23 Tillväxt 100506 XS0218324647 2010-05-06
Barclays AIO Global 23 Trygghet 100506 XS0218324993 2010-05-06
Barclays AIO Global 24 Tillväxt 100630 XS0223030825 2010-06-30
Barclays AIO Global 24 Trygghet 100630 XS0223017640 2010-06-30
Barclays AIO Global 26 Tillväxt 100301 XS0240982065 2010-03-01
Barclays AIO Global 29 Tillväxt 101016 SE0001829821 2010-10-18
Barclays AIO Global 35 Ti 140715 SE0002896456 2014-07-15
Barclays AIO Global 36 Ti 141119 SE0003036862 2014-11-19
Barclays AIO Global Select 1 Ti 110228 SE0001932310 2011-02-28
Barclays AIO Global Select 1 Tr 110228 SE0001932328 2011-02-28
Barclays AIO Global Select 2 Tr 131028 SE0002593525 2013-10-28
Barclays AO Global 1249 Trygghet 150713 SE0004634871 2015-07-13
Barclays AO Global 33 Ti 140422 SE0002794131 2014-04-22
Barclays AO Global 33 Tr 140422 SE0002794156 2014-04-22
Barclays AO Global 34 Ti 140530 SE0002830711 2014-05-30
Barclays AO Global 34 Tr 140530 SE0002830729 2014-05-30
Bear AIO Global 18 Tillväxt 091006 XS0202132998 2009-10-06
Bear AIO Global 19 Tillväxt 091022 XS0203392922 2009-10-22
Bear AIO Global 19 Trygghet 091022 XS0203390470 2009-10-22
SEK AIO Global 12 Trygghet 090427 XS0190687490 2009-04-27
UBS Aktiehedgeobligation 1 Tillv. 091015 XS0171487886 2009-10-15
UBS Aktiehedgeobligation 1 Tryggh. 091015 XS0171486136 2009-10-15
UBS Hedgeobl. Aktie/Valuta Ti 2 100413 XS0183218824 2010-04-13
UBS Hedgeobl. Aktie/Valuta Tillv. 100115 XS0177941167 2010-01-15
UBS Hedgeobl. Aktie/Valuta Tr 2 100413 XS0183219046 2010-04-13
UBS Hedgeobl. Aktie/Valuta Tryggh. 100115 XS0177941241 2010-01-15
Barcl. HVC Bästa av Världar Spec 100430 GB00B1VKRH16 2010-04-30
Barclays HVC Bästa av Världar 1 Tillväxt 101018 GB00B0M2KD66 2010-10-18
Barclays Smart Bonus USA SVE 1248 160712 GB00B7MXWR66 2016-07-12
SocGen AC Systemv. Banker 1214 170412 SE0004489201 2017-04-12
SOCGEN AC SYSTEMVIKTIGA BANKER 42 170304 SE0004418655 2014-03-04
ABN Amro SO Bästa av Världar 2 Tillväxt 101118 XS0235310116 2010-11-18
ABN Amro SO Bästa av Världar 2 Trygghet 101118 XS0235309704 2010-11-18
ABN Amro SO Bästa av Världar 3 Tillväxt 101223 XS0238714595 2010-12-23
ABN Amro SO Bästa av Världar 3 Trygghet 101223 XS0238713357 2010-12-23
Barclays SO Bästa av Världar 1 Tillväxt 101018 XS0231971549 2010-10-18
Barclays SO Bästa av Världar 1 Trygghet 101018 XS0231968248 2010-10-18
Barclays SO Bästa av Världar 10Ti 111228 SE0001882507 2011-12-28
Barclays SO Bästa av Världar 10Tr 111228 SE0001882457 2011-12-28
Barclays SO Bästa av Världar 11Ti 120227 SE0001932351 2012-02-27
Barclays SO Bästa av Världar 11Tr 120227 SE0001932286 2012-02-27
Barclays SO Bästa av Världar 12Ti 120411 SE0001958745 2012-04-11
Barclays SO Bästa av Världar 12Tr 120411 SE0001958786 2012-04-11
Barclays SO Bästa av Världar 14Ti 120522 SE0001992405 2012-05-22
Barclays SO Bästa av Världar 14Tr 120522 SE0001992397 2012-05-22
Barclays SO Bästa av Världar 15Ti 120629 SE0002042366 2012-06-29
Barclays SO Bästa av Världar 15Tr 120629 SE0002042374 2012-06-29
Barclays SO Bästa av Världar 16Ti 120831 SE0002080309 2012-08-31
Barclays SO Bästa av Världar 16Tr 120831 SE0002080283 2012-08-31
Barclays SO Bästa av Världar 17Ti 121015 SE0002137588 2012-10-15
Barclays SO Bästa av Världar 17Tr 121015 SE0002137638 2012-10-15
Barclays SO Bästa av Världar 18Ti 121119 SE0002185413 2012-11-19
Barclays SO Bästa av Världar 18Tr 121119 SE0002185470 2012-11-19
Barclays SO Bästa av Världar 19Ti 121227 SE0002244509 2012-12-27
Barclays SO Bästa av Världar 19Tr 121227 SE0002244434 2012-12-27
Barclays SO Bästa av Världar 20 Ti 110228 SE0002295451 2011-02-28
Barclays SO Bästa av Världar 4 Tillväxt 110301 XS0240986561 2011-03-01
Barclays SO Bästa av Världar 4 Trygghet 110301 XS0240989664 2011-03-01
Barclays SO Bästa av Världar 5 Tillväxt 110411 XS0246005994 2011-04-11
Barclays SO Bästa av Världar 5 Trygghet 110411 XS0246005309 2011-04-11
Barclays SO Bästa av Världar 6 Tillväxt 110523 XS0251179486 2011-05-23
Barclays SO Bästa av Världar 6 Trygghet 110523 XS0251191341 2011-05-23
Barclays SO Bästa av Världar 7Ti 110630 XS0255435991 2011-06-30
Barclays SO Bästa av Världar 7Tr 110630 XS0255430505 2011-06-30
Barclays SO Bästa av Världar 8Ti 111017 SE0001831090 2011-10-17
Barclays SO Bästa av Världar 8Tr 111017 SE0001829839 2011-10-17
Barclays SO Bästa av Världar 9Ti 111121 SE0001854407 2011-11-21
Barclays SO Bästa av Världar 9Tr 111121 SE0001852443 2011-11-21
JP Morgan SO Bästa av Världar BRIC 1 Ti 141124 SE0003037837 2014-11-24
JP Morgan SO Bästa av Världar BRIC 2 Ti 141230 SE0003052174 2014-12-30
MorganSt SO Momentum 1 Tillväxt 160609 SE0003943471 2016-06-09
MorganSt SO Momentum 1 Trygghet 160609 SE0003943455 2016-06-09
MorganSt SO Momentum 2 Trygghet 160726 SE0003989938 2016-07-26
Barclays AIO Ryssland/Europa 1 Ti 091012 SE0001958752 2009-10-12
Bear Stearns IO Total Ti 091217 XS0207939702 2009-12-17
Bear Stearns IO Total Tr 091217 XS0207939298 2009-12-17
Emerging markets (227)
Namn ISIN-kod Köpkurs Uppdaterat per
Barcl.AIO Latinamerika & Australien Ti 080522 XS0251181383 2008-05-22
Barcl.AIO Ryssland/Kina/Japan 2TI 090630 XS0255427626 2009-06-30
Barclays AIO Asien/Östeuropa 2 Ti 081021 XS0232627892 2009-05-06
Barclays AIO Indien Östeuropa 1 Tillväxt 071017 XS0231945972 2008-10-17
Barclays AIO Indien Östeuropa 2 Tillväxt 071119 XS0235118352 2009-05-06
Barclays AIO Indien Östeuropa 3 Tillväxt 080410 XS0245975478 2009-05-06
Barclays AIO Indien/Japan/Korea 1Ti 090227 XS0240978626 2009-02-27
Barclays AIO Indien/Kina 1 Ti 080630 XS0255430091 2008-06-30
Barclays AIO Japan 2 Ti 080311 XS0214039892 2008-03-11
Barclays AIO Japan 5 Ti 080227 XS0240988187 2008-02-27
Barclays AIO Japan 6 Ti 080512 XS0250257093 2008-05-12
Barclays AIO Kina Plus 1 Tillväxt 081017 XS0231961748 2008-10-17
Barclays AIO Kina Ti 6 090416 SE0001829797 2009-04-16
Barclays AIO Kina Ti 7 090826 SE0001932336 2009-08-26
Barclays AIO Ryssland Kina Japan Tillväxt 090414 XS0245975122 2009-04-14
Barclays AIO Sydafrika Plus 1 Ti 090520 SE0001852468 2009-05-20
Barclays AIO Win-Win Japan 1 Ti 081229 SE0001882473 2008-12-29
Barclays AIRO Ryssland Plus 1 Tillväxt 071227 XS0238545031 2007-12-27
Bear AIO Asien/Östeuropa Ti 080114 XS0183836591 2007-04-10
Bear AIO Indien/Kina/Japan 3 080428 XS0190679984 2008-04-28
Bear AIO Kina Ti 5 080506 XS0218468725 2008-05-06
Bear AIO Kina Tillväxt 2 071017 XS0178358668 2007-10-17
Bear AIO Kina Tillväxt 3 071017 XS0178358155 2007-10-17
Bear AIO Top of Asia 2 070702 XS0195585921 2007-07-02
Bear Stearns AIO Japan 4 Ti 080623 XS0238691876 2008-06-23
Bear Stearns Baltic Plus 1 Ti 071217 XS0207940031 2007-12-17
Bear Stearns Baltic Plus 2 Ti 090311 XS0214229915 2009-03-11
Credit Lyonnais AIO Kina Ti 4 071119 XS0180173261 2007-11-19
Deutsche Bank AIO Japan 3 Ti 080519 XS0235304143 2008-05-19
Dresdner Top of Asia 3 081217 XS0207839159 2008-12-17
SEK AIO Indien/Kina/Japan Ti 080305 XS0187579072 2008-03-05
SEK AIO Indien/Kina/Japan Ti 2 080305 XS0187578694 2008-03-05
SEK AIO Kina Tillväxt 070429 SE0001051012 2007-04-29
CREDITSUI AC TVM 22 EXPRESS 160728 CH0130276691 2016-07-28
CREDITSUI AC TVM 25 EXPRESS 160818 XS0641976732 2012-09-10
CREDITSUI AC TVM 27 EXPRESS 161020 XS0654138410 2012-10-24
CREDITSUI CERT AC TILLV 28 PM EXP 161020 XS0654143253 2012-10-24
CS CERT AC TILLVM 10 EXP 160404 CH0123391473 2016-04-04
MORGANST AC TILLVÄXTM 23 MAXIMAL 160726 SE0003989565 2016-07-28
MORGANST CERT AC TILLVM 14 MAX 160513 SE0003850114 2016-05-13
MS HVC Kina Brasilien 3 131104 NL0009574185 2013-11-04
SHB AUTOCALL BRIC 1333 EXPRESS 160518 SE0005035235 2016-05-18
SOCGEN AC BREC 1374 LOW TRIGGER 170724 XS0867698754 2014-08-07
SOCGEN AC BRIC 1210 PLUS MINUS 170327 SE0004448090 2013-03-26
SOCGEN AC BRIC 1281 STEP DOWN 151129 SE0004840536 2015-11-29
SOCGEN AC BRIC 1290 PM EXP 180108 SE0004872802 2014-01-08
SOCGEN AC BRIC 1386 LOW TRIGGER 180917 SE0005280864 2014-09-18
SOCGEN AC BRIC 1399 LOW TRIGGER 171023 SE0005334372 2014-10-03
SOCGEN AC BRIC P/M EXP 1223 170508 SE0004491314 2013-05-08
SOCGEN AC BRIC PM EXP 1236 170613 SE0004548311 2017-06-13
SOCGEN AC BRIC PM EXP 1243 170717 SE0004633659 2013-07-17
SOCGEN AC BRIC PM EXP 1255 170913 SE0004722700 2013-09-13
SOCGEN AUTOCALL BREC 1375 P/M 180723 XS0867704230 2014-02-04
Barclays AIO Accelerator 1 Tillväxt 141223 SE0003051796 2014-12-23
Barclays AIO Accelerator 1 Trygghet 141223 SE0003051804 2014-12-23
Barclays AIO Accelerator 10 Tillväxt 130610 SE0003299056 2013-06-10
Barclays AIO Accelerator 11 Tillväxt 150720 SE0003360338 2015-07-20
Barclays AIO Accelerator 11 Trygghet 150720 SE0003360361 2015-07-20
Barclays AIO Accelerator 12 Tillväxt 150720 SE0003360320 2015-07-20
Barclays AIO Accelerator 2 Tillväxt 150210 SE0003085968 2015-02-10
Barclays AIO Accelerator 2 Trygghet 150210 SE0003085976 2015-02-10
Barclays AIO Accelerator 3 Tillväxt 150210 SE0003085943 2015-02-10
Barclays AIO Accelerator 4 Tillväxt 150324 SE0003172949 2015-03-24
Barclays AIO Accelerator 4 Trygghet 150324 SE0003172931 2015-03-24
Barclays AIO Accelerator 5 Tillväxt 150324 SE0003172923 2015-03-24
Barclays AIO Accelerator 7 Tillväxt 150508 SE0003210152 2015-05-08
Barclays AIO Accelerator 7 Trygghet 150508 SE0003210145 2015-05-08
Barclays AIO Accelerator 8 Tillväxt 150508 SE0003211911 2015-05-08
Barclays AIO Accelerator 9 Tillväxt 150610 SE0003299023 2015-06-10
Barclays AIO Accelerator 9 Trygghet 150610 SE0003299015 2015-06-10
SHB Indexcertifikat Accelerator 1 150105 SE0003077437 2015-01-05
SHB Indexcertifikat Accelerator 2 150216 SE0003086321 2015-02-16
SHB Indexcertifikat Accelerator 3 150216 SE0003088459 2015-02-16
SHB Indexcertifikat Accelerator 6 150330 SE0003172659 2015-03-30
Barcl. AIO Kina Taiwan 3 Ti 130715 SE0002896431 2013-07-15
Barcl. AIO Kina Taiwan 4 Ti 131008 SE0002945253 2013-10-08
Barcl. AIO Kina Taiwan 5 Ti 131119 SE0003036870 2013-11-19
Barcl. AIO Kina Taiwan 6 Ti 131223 SE0003051770 2013-12-23
Barcl. AIO Kina Taiwan 7 Ti 140210 SE0003085950 2014-02-10
Barcl. AIO Kina Taiwan 8 Ti 140324 SE0003172907 2014-03-24
Barclays AIO Asien 4Ti 100412 XS0246069701 2010-04-12
Barclays AIO Asien 5Ti 101228 SE0001882515 2010-12-28
Barclays AIO Asien 5Tr 101228 SE0001882432 2010-12-28
Barclays AIO Indien/Kina 2 Ti 110228 SE0002295485 2011-02-28
Barclays AIO Kina Brasilien 7 Ti 140506 SE0003850015 2014-05-06
Barclays AIO Kina Taiwan 2 Ti 130529 SE0002830737 2013-05-29
Barclays AIO Taiwan 1 Tillväxt 110620 SE0002441501 2011-06-20
Barclays AIO Taiwan 2 Tillväxt 110711 SE0002562421 2011-07-11
Barclays AIO Taiwan 3 Tillväxt 120924 SE0002580159 2012-09-24
Barclays AIO Taiwan 3 Trygghet 120924 SE0002580134 2012-09-24
Barclays Marknadswarrant Asien 8 150216 GB00B778XK64 2015-02-16
Barclays MW Asien 1211 150320 GB00B6ZKHH27 2015-03-20
Barclays Sprinter Kina 1208 150320 GB00B7B1R100 2015-03-20
Barclays Sprinter Kina 1221 150504 GB00B4W9LP40 2015-05-03
Barclays Sprinter Kina 1234 150607 GB00B7T77Y32 2015-06-07
Bcl AO Asiatisk Konsumtion 1 Ti 131209 SE0003557859 2013-12-09
Bcl AO Asiatisk Konsumtion 1 Tr 131209 SE0003557842 2013-12-09
Bcl AO Asiatisk Konsumtion 2 Ti 140105 SE0003618693 2014-01-05
Bcl AO Asiatisk Konsumtion 2 Tr 140105 SE0003618685 2014-01-05
ING Sprinter Next 11 1295 151228 NL0010290375 2015-12-28
JP Morgan AIO Asien 7 Tillväxt 140109 SE0002688796 2014-01-09
JP Morgan HVC Asien Carry Trade 110210 SE0002260505 2011-02-10
JPMorgan AIO Sydostasien 1 Tillväxt 110929 SE0002580605 2011-09-29
MorganSt AIO Indien 6 Tillväxt 160726 SE0003989573 2016-07-26
MorganSt AIO Indien 7 Tillväxt 160901 SE0004057875 2016-09-01
MorganSt Sprinter Next 11 1282 151123 SE0004811214 2015-11-23
MS AIO Indien 1 Ti 151209 SE0003613116 2015-12-09
MS AIO Indien 2 Ti 160105 SE0003618180 2016-01-05
MS AIO Indien 3 TI 160324 SE0003756626 2016-03-24
MS AIO Indien 4 Ti 160505 SE0003849728 2016-05-05
MS AIO Indien 5 Ti 160609 SE0003943422 2016-06-09
MS AIO Kina Brasilien 4 Ti 151209 SE0003555432 2015-12-09
MS AIO Kina Brasilien 5 Ti 160105 SE0003618156 2016-01-05
SHB AIO Asiatisk Infrastruktur 1 Ti 150727 SE0003332733 2015-07-27
SHB AIO Asiatisk Infrastruktur 2 Ti 150930 SE0003455088 2015-09-30
SHB AIO Kina/Taiwan 1 Ti MAX 111205 SE0002655910 2011-12-05
SHB Indexcertifikat Asien 2 150105 SE0003051184 2015-01-05
SHB Tillväxtcert Asien 1 141117 SE0002985580 2014-11-17
Barcl. AIO Asien Latinamerika 1Ti 110228 SE0002295469 2011-02-28
Barcl. AIO Asien Latinamerika 2Ti 110404 SE0002363408 2011-04-04
Barcl. AIO Latinamerika Råvaror 1Ti 110516 SE0002401455 2011-05-16
Barcl.Cert Autocall Lat.Amerika 1 140328 SE0002760678 2014-03-28
Barclays AIO Indien Latinamerika 1Ti 150508 SE0003212786 2015-05-08
Barclays AIO Indien Latinamerika 2Ti 150610 SE0003300201 2015-06-10
Barclays AIO Indien Latinamerika 3Ti 150720 SE0003360353 2015-07-20
Barclays AIO Indien Latinamerika 4Ti 150821 SE0003426907 2015-08-21
Barclays AIO Indien Latinamerika 5Ti 151111 SE0003495670 2015-11-04
MS AIO Kina Brasilien 3 Ti 151104 SE0003495407 2015-11-04
SHB Cert AC Kina Brasilien 1 140521 SE0002832337 2014-05-21
Barclays AIO BRIC 11TI 120711 SE0002562447 2012-07-11
Barclays AIO BRIC 12TI 120924 SE0002580142 2012-09-24
Barclays AIO BRIC 14TI 121029 SE0002593517 2012-10-29
Barclays AIO BRIC 2TI 091120 SE0001852450 2009-11-20
Barclays AIO BRIC 3TI 091228 SE0001882499 2009-12-28
Barclays AIO BRIC 4TI 100226 SE0001932294 2010-02-26
Barclays AIO BRIC 5TI 110523 SE0001992363 2011-05-23
Barclays AIO BRIC 6TI 100831 SE0002080291 2010-08-31
Barclays AIO BRIC 7TI 101015 SE0002137596 2010-10-15
Barclays AIO BRIC 8TI 101119 SE0002185488 2010-11-19
Barclays AIO BRIC 9TI 101227 SE0002244426 2010-12-27
Barclays AIO BRIC Ti 1 091016 SE0001829813 2009-10-16
Barclays AIO BRIC 10TI 120618 SE0002441519 2012-06-18
Barclays AO BRIC 15 Ti 141008 SE0002945261 2014-10-08
MorganSt AIO BRIC 16 Tillväxt 160609 SE0003943463 2016-06-09
MorganSt AIO BRIC 16 Trygghet 160609 SE0003943448 2016-06-09
SHB Tillväxtcert BRIC 1 121003 SE0002944843 2012-10-03
Barclays AO Top Selection 1 Tillväxt 141223 SE0003051812 2014-12-23
Barclays AO Top Selection 1 Trygghet 141223 SE0003051762 2014-12-23
Barclays AIO Kina 10 Tillväxt 110629 SE0002042408 2011-06-29
Barclays AIO Kina 11 Tillväxt 111121 SE0002185421 2011-11-21
Barclays AIO Kina 12 Tillväxt 101227 SE0002244483 2010-12-27
Barclays AIO Kina 14 Tillväxt 110404 SE0002363424 2011-04-04
Barclays AIO Kina 15 Tillväxt 110516 SE0002401463 2011-05-16
Barclays AIO Kina 16 Tillväxt 110620 SE0002441469 2011-06-20
Barclays AIO Kina 17 Tillväxt 110711 SE0002562454 2011-07-11
Barclays AIO Kina 18 Tillväxt 121029 SE0002593509 2012-10-29
Barclays AIO Kina 19 Tillväxt 130508 SE0003210178 2013-05-08
Barclays AIO Kina 20 Tillväxt 130610 SE0003299031 2013-06-10
Barclays AIO Kina 21 Tillväxt 130722 SE0003360346 2013-07-22
Barclays AIO Kina 8 Tillväxt 100412 SE0001958794 2010-04-12
Barclays AIO Kina 9 Tillväxt 091123 SE0001992371 2009-11-23
MS AIO Kina 22Ti 151209 SE0003555473 2015-12-09
MS AIO Kina 23Ti 160105 SE0003618198 2016-01-05
SHB Certifikat Autocall Kina 1 131220 SE0002683847 2013-12-20
SHB Certifikat Autocall Kina 2 131220 SE0002694158 2013-12-20
SHB Certifikat Autocall Kina 3 140114 SE0002697896 2014-01-14
SHB AIO MENA 1 Tillväxt 110926 SE0002579862 2011-09-26
Barcl AIO Ryssland Östeuropa 3TI 160505 SE0003850197 2016-05-05
MorganSt AIO Rys/Öst/Bal 4Ti 160609 SE0003943430 2016-06-09
MorganSt AIO Rys/Öst/Bal 4Tr 160609 SE0003943414 2016-06-09
MorganSt AIO Rys/Öst/Bal 5Tr 160726 SE0003989557 2016-07-26
MS AIO Ryssland Östeuropa 1Ti 160105 SE0003618164 2016-01-05
MS AIO Ryssland Östeuropa 2TI 160324 SE0003756659 2016-03-24
SHB Indexcert Selector 1 PL 150522 SE0003271741 2015-05-22
SHB Indexcert Selector 2 PL 150522 SE0003271758 2015-05-22
CreditSui Cert AC BRIC 33 Exp 161201 CH0139105875 2012-12-03
CreditSui Cert AC BRIC 34 PM Exp 161201 CH0139105966 2012-12-03
CreditSui Cert AC BRIC 37 PM Exp 170105 CH0142609095 2017-01-05
Barcl HVC Kina Brasilien 7Ti 140506 GB00B3Z43S60 2014-05-06
CreditSui Cert AC Tillväxt 18 EXP 160617 CH0128613111 2016-06-17
CS Cert AC Tillvm 11 Exp 160513 CH0125992617 2016-05-13
ING Cert AC Tillväxt 16 PM EXP 160609 NL0009787688 2016-06-09
ING Cert AC Tillväxt 24 PM EXP 160721 NL0009803543 2016-07-21
MorganSt Cert AC Tillvm 19 Maximal 160609 SE0003944057 2016-06-09
MS AIO Brasilien Chile Mexico 1Ti 151209 SE0003555457 2015-12-09
MS AIO Brasilien Chile Mexico 2Ti 160105 SE0003618149 2016-01-05
MS AIO Nya Tillväxtmarknader 1 160324 SE0003756642 2016-03-24
MS AIO Nya Tillväxtmarknader 2 160505 SE0003849694 2016-05-05
MS Cert HVC Indien 2Ti 140105 NL0009640226 2014-01-05
MS Cert HVC Kina Brasilien 6TI 140324 NL0009693555 2014-03-24
MS Cert IC Kina Brasilien 6TI 160324 SE0003756634 2016-03-24
MS Cert Indien 1 Ti 151209 SE0003613108 2015-12-09
MS HVC Kina Brasilien 4 131209 NL0009605682 2013-12-09
MS HVC Kina Brasilien 5 140105 NL0009640218 2014-01-05
MS HVC Ryssland Östeuropa 1Ti 140105 NL0009640200 2014-01-05
MS Indexcert Indien 2 Ti 160105 SE0003618172 2016-01-05
MS Indexcert Kina Brasilien 4 151209 SE0003555465 2015-12-09
MS Indexcert Kina Brasilien 5 160105 SE0003618206 2016-01-05
SGA Cert AC Tillvm 12 Plus Minus 160513 SE0003850205 2016-05-11
SHB Autocall BRIC 1316 Exp 160330 SE0004951382 2016-03-29
SHB Autocall BRIC 1355 Combo Def 160620 SE0005131521 2016-06-20
SHB Autocall BRIC PM Exp 1315 160329 SE0004926970 2016-03-29
SHB Autocall Tillväxtm 5 131104 SE0003491497 2013-11-04
SHB Autocall Tillväxtm P/M 4 150930 SE0003455047 2015-09-30
SHB Autocall Tillväxtm P/M 6 151209 SE0003557768 2015-12-09
SHB Autocall Tillväxtm P/M 8 160219 SE0003689199 2016-02-17
SHB Autocall Tillväxtm P/M 2 150727 SE0003332741 2015-07-27
SHB Autocall Tillväxtm P/M 5 151104 SE0003491489 2015-12-09
SHB Cert AC Tillväxtmarknad P/M 9 160404 SE0003724913 2016-04-04
SHB CERT AC TILLVÄXTMARKNAD P/M 7 160115 SE0003618081 2016-01-15
SHB Indexcert Autocall 1 150522 SE0003271733 2015-05-22
SHB Indexcert Tillväxtmarknader 1 150709 SE0003332766 2015-07-09
SHB Indexcert Tillväxtmarknader 2 150930 SE0003455070 2015-09-30
SocGen AC BRIC 1280 PM Exp 171129 SE0004840262 2017-11-29
SocGen AC BRIC 1291 Step Down 160108 SE0004872794 2016-01-08
SocGen AC BRIC PM Exp 1264 171016 SE0004777779 2017-10-16
UBS Autocall BRIC 1331 Combo 160513 CH0207950715 2016-05-13
ING CERT AC TILLVÄXT 26 PM EXP 160818 NL0009842103 2012-09-03
MS Indexcert Kina Brasilien 3 151104 SE0003495399 2015-11-04
SHB Autocall Tillväxtm P/M 1 150617 SE0003303833 2015-06-17
Barcl. AIO Ryssl/Östeu/Balkan 1 Ti 120227 SE0002295477 2012-02-27
Barcl. AIO Ryssl/Östeu/Balkan 2 Ti 110404 SE0002363390 2011-04-04
Barcl. AIO Ryssl/Östeu/Balkan 3 Ti 110516 SE0002401448 2011-05-16
Barcl. AIO Ryssl/Östeu/Balkan 4 Ti 110711 SE0002562439 2011-07-11
Barclays AIO Balkan 1 Ti 101227 SE0002244467 2010-12-27
Barclays AIO Östeuropa 1 Ti 101227 SE0002244491 2010-12-27
Barclays AIO Brasilien Ryssland Plus 1 Tillväxt 091229 SE0002042358 2009-12-29
Norden (131)
Namn ISIN-kod Köpkurs Uppdaterat per
Barclays AIO Global 10 Tillväxt 090305 XS0187418495 2009-03-05
Barclays AIO Global 10 Trygghet 090305 XS0187418651 2009-03-05
Barclays AIO Sverige Tillväxt 6 090522 XS0251181623 2009-05-22
Barclays AIO Sverige Trygghet 6 090522 XS0251180229 2009-05-22
Barclays AIO Win-Win Sverige 1 Ti 081120 SE0001852476 2008-11-20
Barclays Aktieobl. Sverige 2 Ti 081022 XS0203233373 2008-10-22
Barclays AO Läkemedel & Bioteknik Tillväxt 080102 XS0222972365 2008-10-17
Barclays OMX m Aktiebonus 35Ti 080826 SE0001932344 2008-08-26
Barclays OMX m Aktiebonus 35Tr 080826 SE0001932278 2008-08-26
Barclays OMX m. Aktiebonus 22Ti 070507 XS0218327236 2007-05-07
Barclays OMX m. Aktiebonus 22Tr 070507 XS0218327400 2007-05-07
Barclays OMX m. Aktiebonus 24 Ti 070417 XS0231961409 2007-04-17
Bear AIO Sverige 3 081117 XS0180696873 2008-11-17
Bear OMX m. Aktiebonus 16 060113 XS0183835866 2006-01-13
Bear OMX m. Aktiebonus 21Ti 070312 XS0214118928 2007-03-12
Bear OMX m. Aktiebonus 21Tr 070312 XS0214118761 2007-03-12
CMZ Cert AC Sverige 4 Trigger 120116 DE000CZ32YZ8 2012-01-16
Deutsche B. AO Gl. Value Ti 2 090113 XS0183021442 2009-01-13
Deutsche B. AO Gl. Value Tr 2 090113 XS0183022333 2009-01-13
HSH Nordbank Aktieobl. Sverige Ti 070426 XS0190428127 2007-04-26
Kommuninvest AIO Sverige Tillväxt 5 090701 XS0223046664 2009-07-01
RBS OMX m. Aktiebonus 27 Ti 070625 XS0238810807 2007-06-25
SEK AIO Global Tillväxt 2007-07-03 XS0150296928 2007-07-03
SHB AIO Norden 1 Tillväxt 071119 SE0001560681 2007-11-19
SHB AIO Sverige Tillväxt 4 090506 SE0001416298 2009-05-06
SHB AIO Sverige Trygghet 4 090506 SE0001416280 2009-05-06
Sv. Exportkredit AIO OMX 070410 XS0146077739 2007-04-10
UBS AIO Sverige 2 071218 CH0015311225 2007-12-18
NORDEA AO SVERIGE 1326 TILLVÄXT 160510 SE0005036597 2016-05-10
SHB CERT AC NORDEN 8 SWITCH 160404 SE0003724939 2014-03-31
SOCGEN AC NORDEN 1362 P/M EXPRESS 180515 XS0867687120 2018-05-15
SOCGEN AC SVERIGE 1420 PM EXP 190402 SE0005676400 2019-04-02
SOCGEN AC SVERIGE P/M EXP 13141 190118 SE0005504883 2015-01-19
SOCGEN AC SVERIGE P/M EXP 13148 190219 SE0005567054 2015-05-19
SOCGEN AC SVERIGE P/M EXP 1428 190430 SE0005768421 2019-04-30
SOCGEN AC SVERIGE P/M EXP 1454 190617 SE0005877362 2015-06-17
SOCGEN AC SVERIGE P/M_EXP 1482 191024 SE0006219614 2019-10-24
SOCGEN AC SVERIGE PLUS MINUS 1237 170613 SE0004549541 2014-06-13
SOCGEN AUP SVERIGE 1271 STEP DOWN 171129 SE0004840254 2014-12-01
SOCGEN AUTOCALL NORD 1321 PM EXP 170227 SE0005033834 2014-02-27
SOCGEN AUTOCALL NORD 1334 P/M EXP 170512 XS0839783171 2017-05-12
SOCGEN AUTOCALL NORDEN 1351 COMBO 180615 XS0839814406 2014-06-26
SOCGEN AUTOCALL NORDEN 1371 COMBO 180723 XS0867698325 2014-08-04
SOCGEN AUTOPROTECT SVERIGE 1228 170607 SE0004549079 2014-06-09
SOCGEN AUTOPROTECT SVERIGE 1262 20171016 SE0004777613 2014-10-16
SOCGEN MW AC SVERIGE 1212 140410 CWN8137V4369 2013-04-10
UBS AC SVERIGE OPTI START 1224 170504 SE0004491363 2013-05-07
UBS AUTOCALL SVERIGE KUPONG 1285 141126 CH0197707471 2014-11-26
Barclays AO Norden 2 Tillväxt 100406 SE0002363374 2010-04-06
Barclays AO Norden 2 Trygghet 100406 SE0002363416 2010-04-06
Barclays AO Norden 3 Tillväxt 130109 SE0002689471 2013-01-09
Barclays AO Norden 3 Trygghet 130109 SE0002689463 2013-01-09
Barclays AO Norden 4 Tillväxt 130311 SE0002730788 2013-03-11
Barclays AO Norden 4 Trygghet 130311 SE0002730770 2013-03-11
Barclays AO Norden 5 Tillväxt 130422 SE0002794164 2013-04-22
Barclays AO Norden 5 Trygghet 130422 SE0002794172 2013-04-22
Barclays AO Norden 6 Tillväxt 140530 SE0002830695 2014-05-30
Barclays AO Norden 6 Trygghet 140530 SE0002830703 2014-05-30
Barclays AO Norden 7 Tillväxt 130715 SE0002896423 2013-07-15
Barclays AO Norden 7 Trygghet 130715 SE0002896415 2013-07-15
Barclays AO Norden 9 Tillväxt 141008 SE0002945287 2014-10-08
Barclays AO Norden 9 Trygghet 141008 SE0002945279 2014-10-08
Barclays AO Norden med fast avkstning 1 Tr 100301 SE0002295493 2010-03-01
CMZ CERT AC NORDEN 9 TRIGGER 120309 DE000CZ33R09 2012-03-12
MS AO Norden 10 Trygghet 151112 SE0003585777 2015-11-12
Nordea AO Sverige 1310 Tillväxt 160321 SE0005003720 2016-03-21
Nordea AO Sverige 1344 Tillväxt 160613 SE0005130713 2016-06-13
Nordea AO Sverige 1364 Tillväxt 160718 SE0005136975 2016-07-18
SHB AO Norden 8 Tillväxt 140827 SE0002910935 2014-08-27
SHB AO Norden 8 Trygghet 140827 SE0002910927 2014-08-27
SHB Autocall Norden P/M 1 150930 SE0003455062 2015-09-30
SHB Autocall Norden P/M 2 151104 SE0003491505 2015-11-04
SHB Cert AC Norden Plus Minus 3 151209 SE0003557750 2015-12-09
SHB Cert AC Norden Plus Minus 6 160219 SE0003689207 2016-02-17
SHB Cert AC Norden Plus Minus 7 160404 SE0003724921 2016-04-04
UBS AC Sverige Kupong 1293 150108 CH0199018943 2015-01-08
Barclays AIO BO Sverige 1 TI 091116 SE0002401471 2009-11-16
Barclays AIO BO Sverige 1 TR 091116 SE0002401489 2009-11-16
Barclays AIO Sverige 10 Tillväxt 120514 SE0002401497 2012-05-14
Barclays AIO Sverige 11 Tillväxt 120618 SE0002441493 2012-06-18
Barclays AIO Sverige 15 Ti 140715 SE0002896449 2014-07-15
Barclays AIO Sverige 16 Ti 130325 SE0003172915 2013-03-25
Barclays AIO Sverige 17 Tillväxt 130508 SE0003210160 2013-05-08
Barclays AIO Sverige 18 Tillväxt 130610 SE0003299049 2013-06-10
Barclays AIO Sverige 19 Tillväxt 130722 SE0003360312 2013-07-22
BARCLAYS AIO SVERIGE 25TI 150324 SE0003756972 2015-03-24
Barclays AIO Sverige 7 Tillväxt 110411 SE0001958760 2011-04-11
Barclays AIO Sverige 8 Tillväxt 100415 SE0002137646 2010-04-15
Barclays AIO Sverige 9 Tillväxt 120403 SE0002363432 2012-04-03
Barclays AO Svenska Banker 1 Ti 120403 SE0002363382 2012-04-03
Barclays BO Sverige 2 TI 091218 SE0002441485 2009-12-18
Barclays BO Sverige 2 TR 091218 SE0002441477 2009-12-18
Barclays Cert AC Sverige 36 PM Exp 161201 GB00B3TRQB59 2012-12-03
Barclays Cert AC Sverige 38 PM Exp 161230 GB00B73YX866 2016-12-30
Barclays Cert Sverige 27 140721 GB00B3SV4N62 2014-07-21
Barclays IC Sprinter Sverige 29 141215 GB00B6X36B00 2014-12-15
Barclays Tillväxtcert Sverige 2 130326 SE0002768622 2013-03-26
Barclays Tillväxtcert Sverige 3 111108 SE0002830612 2011-11-08
Barclays Tillväxtcert Sverige 4 111228 SE0002870337 2011-12-28
BCL AIO Sverige 23TI 150105 SE0003618735 2015-01-05
BCL AIO Sverige 24TI 150210 SE0003689926 2015-02-10
ING Cert Sprinter Sverige 1215 150319 NL0010070637 2015-03-19
ING Cert Sprinter Sverige 1222 150504 NL0010107306 2015-05-04
ING Cert Sprinter Sverige 1232 150607 NL0010136511 2015-06-08
ING Cert Sverige Fast Kupong 1213 130321 NL0010062303 2013-03-21
MorganSt AIO Sverige 28 Lock In 160715 SE0004051563 2016-07-15
MorganSt AUP Nordiska Banker 1 161124 SE0004295947 2012-12-03
MorganSt AUP Nordiska Banker 2 161228 SE0004295954 2016-12-29
MorganSt Autoprotect Sverige 1 PM 161124 SE0004237477 2012-11-26
MORGANST AUTOPROTECT SVERIGE 2 PM 161222 SE0004296382 2014-01-02
MS AIO Sverige 21 Tillväxt 141104 SE0003495415 2014-11-04
MS AIO Sverige 22 Tillväxt 141209 SE0003555440 2014-12-09
MS IC Sverige 26 Lock In 160505 SE0003849751 2016-05-05
SHB AIO Sverige 12 Tillväxt 121029 SE0002592915 2012-10-29
SHB AIO Sverige 14 Tillväxt MAX 111205 SE0002627448 2011-12-05
SHB AIO Sverige 20 Tillväxt 150930 SE0003455096 2015-09-30
SHB Autocall Sverige 1 131104 SE0003491513 2013-11-04
SHB CERT AC SVERIGE 2 131125 SE0003521830 2013-11-28
SHB Indexcertifikat Sverige 7 150105 SE0003077411 2015-01-05
SHB Indexcertifikat Sverige 7 PL 150105 SE0003077429 2015-01-05
SHB Indexcertifikat Sverige 8 150216 SE0003086305 2015-02-16
SHB Indexcertifikat Sverige 8 PL 150216 SE0003086313 2015-02-16
SHB Indexcertifikat Sverige 9 150508 SE0003212299 2015-05-08
SHB Tillväxtcert Sverige 5 141003 SE0002944850 2014-10-03
SHB Tillväxtcert Sverige 6 141117 SE0002985572 2014-11-17
SHB Tillväxtcert Sverige 1 110826 SE0002757179 2011-08-26
SOCGEN AUTOPROTECT SVERIGE 1241 170717 SE0004607885 2014-07-17
SocGen Autoprotect Sverige 1253 170913 SE0004722692 2017-09-13
SocGen Cert AC Sverige 30 PM Exp 161020 SE0004140002 2012-10-22
SHB CERT AC NORDEN 5 SWITCH 160115 SE0003618107 2016-01-15
SHB CERT AC NORDEN PLUS MINUS 4 160115 SE0003618099 2016-01-15
USA (37)
Namn ISIN-kod Köpkurs Uppdaterat per
Cred.Agric. Aktieobl. USA Tillväxt 060703 XS0171328908 2006-07-03
Goldman Aktieobl. USA Tillväxt 2 070305 GB0077314663 2007-03-05
COMMERZ AC USA 1480 LOW TRIGGER 171023 DE000CZ371D7 2017-10-23
COMMERZ AC USA LOW TRIGGER 1427 170502 DE000CZ36RU4 2017-05-02
COMMERZB AC USA 20 SWITCH 160721 DE000CZ33U46 2012-07-30
ING IC USA FASTIGHETER 1337 160510 NL0010397527 2016-05-10
NORDEA AC USA EXPRESS 1227 150504 SE0004545762 2013-05-03
NORDEA AC USA EXPRESS 1240 150608 SE0004579266 2015-06-08
SHB AC USA 13117 LOW TRIGGER 161124 SE0005307782 2016-11-24
SHB AC USA 13127 LOW TRIGGER 170110 SE0005398237 2015-01-12
SHB AC USA 1397 LOW TRIGGER 161020 SE0005307501 2014-10-20
SHB AC USA 1417 LOW TRIGGER 170329 SE0005503836 2017-03-29
SHB AC USA 1463 LOW TRIGGER 170727 SE0005704731 2015-07-27
SHB AC USA 1473 LOW TRIGGER 170921 SE0005705035 2017-09-21
SHB AC USA LOW TRIGGER 1452 170616 SE0005704384 2015-06-16
SHB AUTOCALL USA 1352 LOW TRIGGER 160620 SE0005131513 2014-06-23
SHB AUTOCALL USA 1373 LOW TRIGGER 160725 SE0005131778 2014-07-24
SHB Autocall Top Selection 3 USA 150617 SE0003303841 2015-06-17
Barclays AIO USA Tillväxt 6 120711 SE0002562462 2012-07-11
Barclays AO USA 10 Trygghet 140721 SE0003963529 2014-07-21
Barclays Cert HVC USA 10 140721 GB00B4R7B197 2014-07-21
Barclays Cert HVC USA 9 140609 GB00B4VD7157 2014-06-09
ING IC USA Fastigheter 1324 160321 NL0010390829 2016-03-21
ING IC USA Fastigheter 1349 160613 NL0010436564 2016-06-13
ING Sprinter USA Fastigheter 1370 160719 NL0010489464 2016-07-19
MorganSt IC USA Fastigheter 1309 160222 SE0004977718 2016-02-22
MorganSt MW USA Fastigheter 1322 160307 USU6179M1836 2016-03-07
MorganSt MW USA Fastigheter 1340 160411 USU6179M1919 2016-04-11
MorganSt MW USA Fastigheter 1342 160523 USU6179M2412 2016-05-23
MorganSt MW USA Fastigheter 1361 160620 USU6179M3998 2016-06-20
Nordea AC USA Express 1225 150412 SE0004491520 2015-04-12
SHB AIO USA 7 Tillväxt 120424 SE0002794867 2012-04-24
SHB Autocall Top Selection 4 USA 150727 SE0003332758 2015-07-27
SHB Autocall Top Selection 5 USA 150930 SE0003455054 2015-09-30
UBS MW Infrastruktur Olja Gas 1341 160510 CH0209375630 2016-05-12
UBS MW Infrastruktur Olja Gas 1359 160615 CH0211282444 2016-06-15
UBS MW Infrastruktur Olja Gas 1377 160719 CH0214148055 2016-07-19
Valuta (19)
Namn ISIN-kod Köpkurs Uppdaterat per
Barclays VO Kina 1 Tillväxt 131016 SE0004113819 2013-10-16
Barclays VO Kina 1 Trygghet 131016 SE0004113785 2013-10-16
Barclays VO Kina 2 Trygghet 141124 SE0004237931 2014-11-14
Barclays HVC Valuta Kina 1 131016 GB00B3YDBF77 2013-10-16
Barclays HVC Valuta Kina 2 131125 GB00B743PM07 2013-11-25
Barclays MW Valuta Kina 3 131230 GB00B55KJH97 2013-12-30
MorganSt MW Valuta Kina 1388 160802 GB00BCF5N592 2016-08-02
Barclays Cert HVC USD SEK 2 130722 GB00B3V7PV69 2013-07-22
Barclays VO 1 USD/EUR Tillväxt 101027 SE0002594010 2010-10-27
Barclays VO 1 USD/EUR Trygghet 101027 SE0002594036 2010-10-27
BARCLAYS VO KINA 3 TRYGGHET 141230 SE0004296366 2014-12-30
SHB SO Valuta 1 Tillväxt 120109 SE0002689299 2012-01-09
SHB SO Valuta 1 Trygghet 120109 SE0002689281 2012-01-09
SHB SO Valuta 2 Tillväxt 120312 SE0002730432 2012-03-12
SHB SO Valuta 2 Trygghet 120312 SE0002730424 2012-03-12
SHB SO Valuta 3 Tillväxt 120424 SE0002794859 2012-04-24
SHB SO Valuta 4 Tillväxt 120518 SE0002834101 2012-05-18
SHB SO Valuta 5 Tillväxt 120611 SE0002866822 2012-06-11
SHB SO Valuta 6 Tillväxt 120827 SE0002910919 2012-08-27
Energi (4)
Namn ISIN-kod Köpkurs Uppdaterat per
Barclays AIO Alternativ energi 1 Ti 111017 SE0002137661 2011-10-17
Barclays AIO Alternativ energi 2 Ti 111121 SE0002185439 2011-11-21
Barclays AIO Alternativ energi 3 Ti 111227 SE0002244475 2011-12-27
Barclays Alternativ Energi Infrastruktur 1 Ti 120227 SE0002295444 2012-02-27
Råvaror (23)
Namn ISIN-kod Köpkurs Uppdaterat per
MorganSt Sprinter Guld 1283 141124 SE0004840213 2014-11-24
JP Morgan SO Bästa av Råvaror 1Ti 130227 SE0002296277 2013-02-27
JP Morgan SO Bästa av Råvaror 1Tr 130227 SE0002296269 2013-02-27
Barclays AIO Råvaru & Tillväxtmarknadsobligation 2 100525 XS0251189527 2010-05-25
Barclays Råvaruobligation 1 Ti 100630 XS0255437773 2010-06-30
Barclays Råvaruobligation 1 Tr 100630 XS0255437187 2010-06-30
Barclays Råvaruobligation 2 Ti 091119 SE0002185462 2009-11-19
Barclays Råvaruobligation 2 Tr 091119 SE0002185454 2009-11-19
Barclays Råvaruobligation 3 Ti 091228 SE0002244442 2009-12-28
Barclays Råvaruobligation 3 Tr 091228 SE0002244459 2009-12-28
CMZ Råvaruobligation 14 Tr 130930 SE0003849769 2013-09-30
JP Morgan Råvaruobligation 4 Ti 130403 SE0002340901 2013-04-03
JP Morgan Råvaruobligation 4 Tr 130403 SE0002340893 2013-04-03
JP Morgan Råvaruobligation 5 Ti 130517 SE0002396523 2013-05-17
JP Morgan Råvaruobligation 5 Tr 130517 SE0002396531 2013-05-17
JP Morgan Råvaruobligation 7 Ti 130624 SE0002424150 2013-06-24
JP Morgan Råvaruobligation 7 Tr 130624 SE0002424143 2013-06-24
JP Morgan Råvaruobligation 8 Jordbruk Ti 110622 SE0002422832 2011-06-22
JP Morgan Råvaruobligation Jordbruk 6 Ti 110517 SE0002396549 2011-05-17
SHB Råvaruobligation 10 Ti 141124 SE0003037639 2014-11-24
SHB Råvaruobligation 9 Ti 131028 SE0002592907 2013-10-28
SHB Råvaruobligation Balans 11 Ti 150508 SE0003212281 2015-05-08
SHB Råvaruobligation Balans 12 Ti 150612 SE0003299965 2015-06-12
Kredit (4)
Namn ISIN-kod Köpkurs Uppdaterat per
SocGen Räntebevis Stena 1252 150720 SE0004635605 2015-07-20
SocGen Räntebevis Stena 1257 151020 SE0004722536 2015-10-20
SocGen Räntebevis Stena 1259 160120 SE0004751444 2016-01-20
SocGen Räntebevis Stena 1274 160120 SE0004839868 2016-01-20

Produktinformation

Erik Penser Bank erbjuder investeringsprodukter som är skräddarsydda efter de förutsättningar och den situation som råder på marknaden vid varje givet tillfälle. Det innebär att ingen produkt är den andra exakt lik. En byggsten är dock alltid densamma – till grund för produkterna ligger en noggrann analys som bygger på en väl avvägd balans mellan avkastning och risk.

Våra investeringslösningar riktar sig till såväl privatpersoner som företag och institutioner som vill placera kapital på medellång eller lång sikt.

Sedan starten 1994 har vi gjort ett betydande antal emissioner mot denna målgrupp. I ett flertal jämförelser med andra banker och fondkommissionärer har våra kunder kunnat glädja sig åt att se sina placeringar ligga i topp.

Vår ambition inför framtiden är att befästa denna ställning på marknaden.

Skräddarsydda placeringar
För större kunder erbjuder vi skräddarsydda placeringsalternativ där vi i nära samarbete med kunden analyserar aktuella förutsättningar och tillsammans utarbetar ett attraktivt placeringsförslag.

Är du intresserad av skräddarsydda placeringar, kontakta oss på
Tel: 08-463 80 40.

Lehman Brothers

Här finns information om Lehman Brothers Treasury Co. B.V. (LBT), konkursförvaltarens kommunikation med fordringsägare och andra samt annan relevant information rörande Strategiobligation Marknadsneutral 1-3.

Aktuell information

Köpa & sälja under löptiden

Så här köper du
Skicka teckningsanmälan till:

Erik Penser Bank
Box 7405
103 91 Stockholm

Efter sista teckningsdag skickar vi en avräkningsnota tillsammans med en betalningsinstruktion.

Köp och försäljning under löptiden
Marknadsvärde för Erik Penser Banks strukturerade produkter uppdateras dagligen. Strukturerade produkter kan säljas innan återbetalningsdagen, då gäller dock inte kapitalskyddet utan återbetalningsbeloppet kan vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet.

Köp- och säljkurserna i andrahandsmarknaden är beroende av marknadsläget och kan vara såväl högre som lägre än nominellt belopp. Handel på andrahandsmarknaden belastas med ett courtage, enligt var tid gällande prislista hos Erik Penser Bank.

Aktuella marknadsvärden

Använd gärna blanketten nedan vid försäljning:
Försäljningsblankett

Återbetalning
På återbetalningsdagen utbetalar emittenten likviden direkt till den depå eller det vp-konto där du förvarar din strukturerade produkt.

Penser Access

epaccess

Analystjänsten Penser Access syftar till att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag. En ökad uppmärksamhet gynnar såväl bolagets verksamhet som omsättningen i aktien. Tjänsten innebär att banken följer bolaget kvartalsvis med kvalificerade analyser, vilka distribueras till ett stort antal mottagare genom pressmeddelanden samt till databaser riktade till institutionella investerare. På detta sätt når analyserna potentiellt flera hundratusen mottagare.

Våra Penser  Access-bolag får också möjlighet att möta investerare och andra intressenter vid presentationer och bolagsdagar hos Erik Penser Bank. Vi eftersträvar att ha en nära relation till varje Penser Access-kund för att kunna bistå bolagen med tjänster inom t ex Corporate Finance men även bolagens ägare t ex vid avyttring av större aktieposter.
Besök hemsida

Kontakt

Vill du veta mer om Wealth Management?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kostnader och avgifter

Nedan följer exempel på vilka kostnader och avgifter som tas ut för respektive finansiellt instrument samt hur avgifterna kan komma att påverka värdet på investeringen. Observera att dessa avgifter och kostnader bygger på en rad antaganden och förutsättningar vilket gör att de kan komma att avvika från verkliga kostnader och avgifter.

Krav på LEI-kod för juridisk person

Enligt nya EU-regler behöver alla företag, föreningar och stiftelser som handlar med värdepapper en global identifieringskod, en Legal Entity Identifier (LEI). Syftet är att stärka skyddet för den som investerar i värdepapper.

En Legal Entity Identifier är en 20-siffrig unik kod som identifierar en juridisk person som deltar i transaktioner på finansiella marknader, oavsett vilka marknader och rättssystem de sker i. En LEI-kod kan utfärdas till alla juridiska personer.

En LEI-kod måste införskaffas från en auktoriserad LEI-utfärdare, till exempel www.nordlei.org eller www.leikod.se och registreras i god tid innan den nya EU-förordningen Mifid 2/Mifir (Markets in Financial Instruments Regulation) träder i kraft den 3 januari 2018. Företagen ansvarar själva för införskaffandet av LEI-koden samt att den uppdateras årligen genom en årlig avgift till utfärdaren.

Svar på vanliga frågor
Genom att klicka på länken nedan hittar du svar på vanliga frågor gällande LEI.

Svar på vanliga frågor om LEI.

MiFID II

Det nya regelverket för värdepappersaffärer 2018
Den 3 januari 2018 trädde nya regler för värdepappersmarknaden inom EU i kraft. Syftet med direktivet MiFID II och förordningen MiFIR är att skapa lika villkor på värdepappersmarknaden inom EU. Detta uppnås genom att öka kraven på att offentliggöra positioner, bud och transaktioner samt genom att stärka investerarskyddet via en ökad informationsgivning till investerare.

Övergripande förändringar av villkor
Som en följd av de nya lagkraven har vissa förändringar av våra depåavtal, handelsavtal, allmänna bestämmelser och allmänna villkor blivit nödvändiga. De nya avtalen och bestämmelserna finns på vår hemsida, www.penser.se, och kan på begäran även skickas ut i pappersform. Se mer i depåavtal privatpersoner, depåavtal juridiska personer, handelsavtal privatpersoner och handelsavtal juridiska personer.

Nedan följer några av de förändringar hos Erik Penser Bank som sker i samband med MiFID II:

– I samband med investeringsrådgivning kommer du att erhålla en s.k. lämplighetsförklaring från oss. Denna dokumentation ska specificera vilka råd du har fått och hur råden motsvarar dina egenskaper och mål. Dokumentationen kommer att finnas på Penser Net i samband med genomförd transaktion. För att kunna ge en kvalificerad lämplighetsförklaring behöver vi hämta in omfattande uppgifter rörande din ekonomiska situation. Dessa uppgifter registrerar vi i en s.k. behovsanalys. Den utgör basen för lämplighetsförklaringen.

– Rapportering för diskretionära portföljförvaltningstjänster samt kunder klassade som icke-professionella med innehav i hävstångsinstrument har utökats med värdeminskningsrapporter om värdet av portföljen sjunker mer än 10 procent jämfört med värdet vid rapporteringsperiodens början.

– Samtliga medborgarskap måste anges.

– Företag måste ha en global identifieringskod, LEI-kod (Legal Entity Identifier), för att kunna handla med värdepapper.

 

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto, ISK, är en kontoform som varit tillgänglig för investerare sedan januari 2012. Inkomsten på det kapital som placeras på kontot beräknas och beskattas enligt schablon. Schablonbeskattningen innebär också att det inte uppstår några skatterelaterade inlåsningseffekter i värdepappersinnehaven. Till skillnad från en kapitalförsäkring har innehavaren rösträtt vid bolagsstämmor för de aktier som förvaltas inom ramen för Investeringssparkontot.

Förhandsinformation om Investeringssparkontot
Investeringssparkontot passar dig som vill placera i fonder och noterade värdepapper och gärna slipper redovisningen av enskilda vinster och förluster i deklarationen. Läs mer om Investeringssparkontot under länkarna nedan.

Förhandsinformation om Investeringssparkonto

Godkända investeringstillgångar

Öppna Investeringssparkonto
Rådgivarna på Erik Penser Bankaktiebolag berättar gärna mer om Investeringssparkontot och hur du öppnar ett Investeringssparkonto. De tillhandahåller även Depåavtalet, vårt huvudavtal, vilket inte finns för nedladdning. I länken nedan kan du läsa mer om våra allmänna villkor och bestämmelser.

Allmänna bestämmelser

Insättningsgaranti
Ditt Investeringssparkonto omfattas av insättningsgarantin. Läs mer om insättningsgarantin här

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

-->

penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner